Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/138/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693, 1045, 1058, 1240, 1310, 1359, 1607 i 1616, 1830, 1893) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLII/269/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim (Dz Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 920) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:

świadczenia wychowawczego.";

2) § 4 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

Decyzje administracyjne w indywidualanych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny, a także z zakresu świadczenia wychowawczego wydaje Dyrektor Ośrodka na podstawie upoważnienia wydanego w formie pisemnej przez Burmistrza Miasta.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Igor Łukaszuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe