Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/139/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r., poz. 266), po przekazaniu przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski projektu Programu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku Podlaskim, Koła Łowieckiego ,,Ryś"
w Bielsku Podlaskim, Koła Łowieckiego ,,Podlasiak" w Bielsku Podlaskim oraz Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej "Lex Nova" oraz umieszczeniu na stronie internetowej Miasta Bielsk Podlaski celem zaopiniowania, Rada Miasta Bielski Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2016 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Igor Łukaszuk


Załącznik do Uchwały Nr XVII/139/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 22 marca 2016 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI W 2016 R.


I. Wprowadzenie

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."[art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą].

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miasta Bielsk Podlaski uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2016r.", zwanego dalej Programem jest art. 11a w/w ustawy.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących i zwierząt gospodarskich.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa nie tylko w Polsce, ale również w naszym mieście. W roku 2014 zostało dostarczonych do Schroniska dla bezdomnych Zwierząt Grażyna Jadwiga Dworakowska 12-230 Biała Piska, Radysy 13 - 25 psów i 3 szczeniaki, natomiast w 2015r. - 20 psów. Zmniejszenie liczby odłowów psów było możliwe dzięki zaangażowaniu wolontariuszek z Miasta Bielsk Podlaski, współpracujących z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz innych osób dobrej woli zaangażowanych w niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom. Miasto Bielsk Podlaski nie posiada schroniska jak i przytuliska dla bezdomnych zwierząt. W związku z tym w wyniku rozpoznania cenowego na I półrocze 2016r. została zawarta umowa z dotychczasowym podmiotem prowadzącym schronisko. Pod koniec I półrocza 2016r. zostanie przeprowadzone postępowanie w sprawie wyboru schroniska i rozważona zostanie możliwość zawarcia umowy na dłuższy okres niż 1 rok.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1) niekontrolowane rozmnażanie;

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli;

3) ucieczki zwierząt;

4) łatwość pozyskiwania zwierząt;

5) panujące mody na dane rasy zwierząt;

6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.

Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu wielorodzinnego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, Miasto Bielsk Podlaski finansuje niezbędne zabiegi sterylizacji i kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto, wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (opiekunów społecznych kotów) poprzez zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów.

Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale II Programu, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

II. Cel i zadania Programu

§ 1. W celu realizacji niniejszego programu będą wykonywane następujące zadania:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt oraz usypianie ślepych miotów w schronisku;

3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, włącznie z opieką weterynaryjną w uzasadnionych sytuacjach oraz ich dokarmianie;

4) odławianie bezdomnych zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim;

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

8) edukacja mieszkańców miasta Bielsk Podlaski w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

III. Opieka nad zwierzętami

§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych miotów w schronisku będzie odbywać się poprzez:

1) zawarcie przez Miasto Bielsk Podlaski umowy ze schroniskiem dla zwierząt; podmiotem tym jest Schronisko dla bezdomnych Zwierząt Grażyna Jadwiga Dworakowska 12-230 Biała Piska, Radysy 13. W trakcie roku 2016 zmianie może ulec podmiot prowadzący schronisko;

2) współpracę ze schroniskiem w zakresie wyłapywania bezdomnych, wałęsających się i pozostających bez opieki właściciela psów i kotów oraz ich transport do schroniska;

3) zbieranie informacji od mieszkańców miasta odnośnie miejsc przebywania bezdomnych zwierząt celem ich odłowienia;

4) zapewnienie w schronisku odłowionym zwierzętom schronienia i wyżywienia oraz niezbędnej opieki lekarsko-weterynaryjnej;

5) obligatoryjne wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt odłowionych z terenu Miasta Bielsk Podlaski na następujących zasadach:

a) zabiegi powyższe mogą być wykonywane tylko przez lekarza weterynarii zgodnie ze sztuką lekarską,

b) zabiegom powyższym nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od czasu ich umieszczenia w schronisku z uwagi na konieczność odbycia kwarantanny lub możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna zwierzęcia oraz zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania takich zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

6) usypianie w schronisku ślepych miotów psów lub kotów w sytuacji, gdy odłowiona z terenu naszego miasta samica urodzi je w schronisku.

§ 3. 1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami realizowane będzie poprzez:

1) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, w tym między innymi:

a) ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, w celu dostarczania pokarmu do tych miejsc oraz zapewnienie im w razie konieczności opieki weterynaryjnej,

b) sfinansowanie zlecenia uśpienia ślepych miotów, sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z terenu miasta Bielsk Podlaski, które zostaną odłowione, a po wykonaniu zabiegu wypuszczone na wolność w miejscu ich odłowienia. Zabiegi uśpienia ślepych miotów kotów wolno żyjących, sterylizacji albo kastracji będą prowadzone tylko przez lekarza weterynarii,

c) udzielenia kotom wolno żyjącym w razie konieczności innej niezbędnej usługi weterynaryjnej o charakterze opiekuńczo - leczniczym w uzasadnionych przypadkach,

d) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie, określonym w pkt. a - b.

2) zakup i wydawanie karmy opiekunom społecznym kotów;

2. Dokarmianie wolno żyjących kotów przebywających na terenie miasta Bielsk Podlaski będzie realizowane, gdy taka potrzeba zostanie zgłoszona przez mieszkańców miasta lub organizacje społeczne, przez Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy współpracy osób, które zobowiążą się do opieki nad tymi zwierzętami, zwanych ,,opiekunami społecznymi kotów".

3. Szczegółowe zasady podejmowania interwencji w sprawie kotów wolno żyjących oraz zasady weryfikacji opiekunów społecznych kotów, zakupu karmy oraz jej wydawania zostaną określone w regulaminie.

§ 4. Zwierzęta gospodarskie wymagające opieki będą przekazywane do gospodarstwa rolnego wskazanego przez Urząd Miasta mieszczącego się na terenie wsi Krasna Wieś w gminie Boćki (adres w Referacie Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa).

IV. Odławianie bezdomnych zwierząt i poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie odbywać się na następujących zasadach:

1) wyłapywanie zwierząt będzie miało charakter sukcesywny i będzie zlecane wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność w tym zakresie; podmiotem tym jest schronisko określone w § 2 pkt 1;

2) odłów może być prowadzony wyłącznie za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia;

3) odławianiu będą podlegały zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd trwale pozostawało;

4) w przypadku zagrożenia wynikającego z agresywnego zachowania się zwierząt ich odłów będzie przeprowadzony możliwie najszybciej;

5) wszystkie odłowione zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt.

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) schronisko dla zwierząt określone w § 2 pkt 1, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

V. Opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 7. Miasto zapewni wyłonienie lekarza weterynarii wykonującego całodobowe usługi weterynaryjne niezbędne na wypadek zdarzeń drogowych. Usługi te będą również obejmować transport zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego oraz przechowywanie i przekazanie do schroniska lub utylizacji; dyżurnym lekarzem weterynarii jest Pan Piotr Burzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Lecznica Weterynaryjna "Animals" Piotr Burzyński ul. Jagiellońska 16, 17-100 Bielsk Podlaski.

§ 8. Program realizowany będzie ze środków finansowych budżetu miasta Bielsk Podlaski w wysokości łącznej 95 000 zł:

1) środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw towarów zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.);

2) w trakcie roku budżetowego wysokość środków przeznaczonych na realizację niniejszego Programu może ulec zmianie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe