Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/142/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę ulica Ignacego Daniłowicza drodze powiatowej położonej w północnej części miasta Bielsk Podlaski biegnącej od ulicy Ekologicznej do granicy administracyjnej miasta w kierunku wsi Hryniewicze Duże, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie nr 3 Bielsk Podlaski jako działka nr 1876.

2. Mapa określająca przebieg ulicy oraz biografia osoby, od imienia której pochodzi nazwa stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Igor Łukaszuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/142/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 22 marca 2016 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/142/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 22 marca 2016 r.

Ignacy Daniłowicz, ur. 30 lipca 1787 r. Hryniewicze k. Bielska Podlaskiego, zm. 12 sierpnia 1843 r., historyk prawa, wydawca źródeł, 1822-24 prof. Uniwersytetu Wileńskiego; po procesie filometów przesiedlony w głąb Rosji, 1824-35 prof. Uniwesytetu w Charkowie, 1835-39 w Kijowie, usunięty w związku z konspiracją Szymona Konarskiego; 1839-42 prof. Uniwersytetu w Moskwie; od 1829 czł. TPN w Warszawie; badacz Statutu litewskiego, odnalazł i opublikował Latopisiec Litwy i kronikę ruską (1823-24, osobno 1827) oraz Statut Kazimierza Jagiellończyka (1826); gł. praca Zbiór dyplomów do historii Litwy (zw. przez wydawcę Skarbem dyplomatów 1860-62). źródło Wielka Encyklopedia PWN 2002

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe