Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV.90.2016 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śniadowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250) oraz art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.87) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śniadowo zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śniadowo, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII.127.2012 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śniadowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XIV.90.2016
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 marca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY ŚNIADOWO

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śniadowo, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śniadowo, zwanej dalej Gminą, w tym:

1) wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego obejmujące:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników,

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250);

2) nieruchomości - są to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków;

3) właścicielach nieruchomości - zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością:

4) odpadach - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21) oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do pozbycia ich jest obowiązany;

5) zbieraniu odpadów - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b tejże ustawy.

6) Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 (dalej WPGO 2012-2017) - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XX/233/12 z dnia 21 czerwca 2012r;

7) selektywnym zbieraniu - należy przez to rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy o odpadach, zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami;

8) odpadach komunalnych - zgodnie z zapisem art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;

9) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden z rodzajów odpadów komunalnych wymienionych w ustawie charakteryzujący się tym, że jego składniki ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;

10) odpadach ulegających biodegradacji - zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; zgodnie z WPGO 2012-2017 do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zalicza się:

a) papier i tekturę,

b) odzież i tekstylia z materiałów naturalnych,

c) odpady z terenów zielonych,

d) odpady kuchenne i ogrodowe,

e) drewno,

f) odpady wielomateriałowe,

g) frakcję drobną < 10 mm;

11) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 4 ustawy o odpadach odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi określa załącznik nr 3 do ustawy.

12) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

13) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; ;

14) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;;

15) przedsiębiorcach - należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

16) zwierzętach domowych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U z 2013r. poz. 856 z późn. zm.) zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

17) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta z gatunku: koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy, pszczołę miodną oraz zwierzęta futerkowe zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji, hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich ( Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.).

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI I NA TERENACH SŁUŻĄCYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 3. 1. Gmina ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów:

1) odpady opakowaniowe ( surowcowe), w tym:

a) papier i tektura,

b) tworzywa sztuczne,

c) metal,

d) szkło,

e) wielomateriałowe,

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) przeterminowane leki i chemikalia;

5) zużyte baterie i akumulatory,

6) zużyte opony,

7) odpady zielone,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Zmieszane odpady komunalne nie powinny zawierać rodzajów odpadów wymienionych w ust.1.

3. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych wskazanych w ust.1 pkt. 1 prowadzona będzie w miejscu ich powstania. Zbiórka odpadów wskazanych w ust.1 pkt. 2-8 prowadzona będzie w punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

4. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez ten punkt określa odrębna uchwała.

5. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych na terenie budowy.

6. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki odpowiadające ogólnym warunkom określonym w niniejszym Regulaminie lub worki do tego przeznaczone.

7. Obok obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 ustawy dotyczącego wyposażenia nieruchomości w pojemniki dopuszcza się stosowanie worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Szczegółowe warunki odbioru odpadów z selektywnej zbiórki ustala Gmina, która jest zobowiązana do:

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach;

2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 - 2017.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości oraz wykonawcy robót budowlanych (na terenie budów) są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno- higienicznego nieruchomości oraz znajdujących się na nich urządzeń.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania ze śniegu, lodu, błota
i innych zanieczyszczeń chodników bezpośrednio położonych wzdłuż nieruchomości oraz części nieruchomości służących do użytku publicznego, a w przypadku gołoledzi do usuwania śliskości poprzez posypywanie materiałami szorstkimi (bez dodatku środków chemicznych).

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy właścicieli nieruchomości na których dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

4. Piasek użyty w celu zapobiegania śliskości chodników należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.

5. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wód roztopowych.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:

1) mycia jedynie nadwozia samochodu;

2) mycia na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego lub kanalizacji deszczowej.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) nie zanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) nie stwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH URZĄDZEŃ I ICH UTRZYMYWANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy zapewnia wyposażenie nieruchomości w szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej pojemniki spełniające wymagania Polskich Norm bądź posiadające deklarację zgodności wystawioną przez producenta, przeznaczone wyłącznie do gromadzenia odpadów komunalnych.

2. Pojemność pojemników służących do gromadzenia odpadów powinna zapewniać gromadzenie odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi wywozami, jednak nie może być mniejsza niż 120 litrów.

3. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie worków o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów.

4. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do wyposażenia terenu budowy
w WC, w pojemniki na odpady, utwardzenia wyjazdu z budowy i dbałości o czystość sąsiadujących chodników, ulic i innych miejsc ogólnodostępnych poprzez systematyczne usuwanie zanieczyszczeń powstałych w związku z prowadzoną budową oraz wskazania terenu, gdzie wywożony jest nadmiar ziemi z wykopów i posiadania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zgodę właściciela tegoż terenu.

5. Na drogach publicznych oraz na terenie nieruchomości na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego w szczególności na wewnętrznych drogach osiedlowych, na skwerach i w parkach należy ustawiać trudnopalne pojemniki lub kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 40 litrów. Powinny być one wyposażone we wkłady blaszane lub worki foliowe ułatwiające opróżnianie.

6. Pojemniki lub kosze o których mowa w ust. 5 rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, na głównych skrzyżowaniach dróg, przystankach komunikacyjnych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

7. Pojemniki lub kosze uliczne powinny posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

8. Pojemniki na odpady komunalne drobne służą wyłącznie do gromadzenia tego rodzaju odpadów. Częstotliwość ich opróżniania uzależniona od liczby zamieszkałych osób, masy odpadów wytwarzanych i zbieranych w sposób selektywny zostanie określona odrębną uchwałą.

9. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów zaleca się stosowanie pojemników i worków odpowiadających ogólnym warunkom określonym w Regulaminie oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi utrzymanych w następującej kolorystyce:

a) szkło należy zbierać do worka koloru zielonego,

b) papier i tekturę należy zbierać do worka koloru niebieskiego,

c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, drobny metal należy zbierać do worka koloru żółtego,

d) odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do worka koloru brązowego

§ 7. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników przedsiębiorstw w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. Miejsca winny spełniać warunki techniczne określone w przepisach odrębnych z zakresu prawa budowlanego.

2. Pojemniki do gromadzenia odpadów należy ustawić w granicach nieruchomości w miejscu wydzielonym, zabezpieczonym przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń.

3. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy swobodny dostęp do pojemników do gromadzenia odpadów, umożliwiając ich opróżnienie bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. Częstotliwość i szczegółowy sposób określony zostanie w odrębnej uchwale.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości oraz wykonawcy robót budowlanych są zobowiązani utrzymywać pojemniki do gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

2. Miejsce ustawienia pojemników należy utrzymywać w czystości.

3. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych a także odpadów z działalności gospodarczej.

4. Obowiązki określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio także do pojemników na odpady ustawionych w pasach drogowych ulic, na przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

§ 9. Odpady wielkogabarytowe gromadzi się w wyznaczonych miejscach na terenie nieruchomości w sposób nieutrudniający korzystania z tej nieruchomości przez osoby trzecie, nienaruszający estetyki otoczenia i umożliwiający swobodny dostęp firmie wywozowej.

§ 10. Gromadzenie odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac budowlanych może odbywać się wyłącznie w specjalnie przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych odrębnych pojemnikach i kontenerach, których ustawienie nie może powodować utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości przez innych użytkowników.

§ 11. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

§ 12. Ustawianie i opróżnianie ulicznych pojemników na odpady w sposób niedopuszczający do przepełnienia, zapewniają na terenach:

1) osiedli mieszkaniowych - zarządcy lub właściciele nieruchomości;

2) obiektów użyteczności publicznej - zarządcy tych obiektów;

3) dróg publicznych - zarządcy tych dróg;

4) przystanków komunikacji publicznej - zarządzający tymi przystankami bądź Gmina - na przystankach komunikacyjnych będących własnością Gminy oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

§ 13. Ustala się następujące zasady wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne:

1) na terenie nieruchomości zamieszkałej musi być co najmniej jeden pojemnik
o pojemności minimum 120 l. Średnia ilość pojemników powinna odpowiadać iloczynowi liczby mieszkańców przez przyjęty wskaźnik w WPGO (tabele: 3.1.-1.; 3.1.-2.; 3.1.-3.) przy zachowaniu częstotliwości odbioru odpadów wskazanej w § 18;

2) na nieruchomościach obejmujących budynki budownictwa wielorodzinnego łączna ilość wytworzonych odpadów może się różnić o 1/10 w stosunku do ilości wyliczonej zgodnie
z zasadami określonymi w ust.1 pkt. 1;

3) jeżeli ilość pojemników lub kontenerów na odpady ustawionych na nieruchomości zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym Regulaminie jest niewystarczająca należy ustawić dodatkowe lub o większej pojemności.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 14. 1. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:

1) odpady komunalne zmieszane lub zebrane selektywnie wymienione w §3 ust.1 pkt 1 powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w pojemnikach lub workach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie, a w terminach odbioru odpadów udostępniane przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbiór;

2) meble lub inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia gromadzone w odpowiednich pojemnikach, zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t powstające w gospodarstwach domowych, należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów;

3) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów;

4) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów;

5) powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne oraz powstające odpady w wyniku pielęgnacji parków, cmentarzy, trawników, powinny być gromadzone oddzielnie i przekazywane w całości do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Z obowiązku tego zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania we własnym zakresie;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów;

2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą one być gromadzone w sposób wyodrębniony, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 15. Odpady niebezpieczne, w tym medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.

§ 16. 1. Odpady w postaci zwłok zwierzęcych nie mogą być gromadzone wraz z odpadami komunalnymi. Zasady postępowania w tym zakresie określają przepisy odrębne.

2. Odpady z wypadków powstające podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej nie mogą być gromadzone wraz z odpadami komunalnymi. Zasady gospodarowania nimi określają przepisy odrębne.

3. Odpady o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być transportowane przez jednostki posiadające odpowiednie zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach i niezwłocznie przekazywane do punktu ich unieszkodliwiania.

§ 17. 1. Nieczystości ciekłe, które nie są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków muszą być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z odrębnych przepisów.

2. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani zawrzeć umowę z przedsiębiorcą oraz do okazywania jej osobom upoważnionym do kontroli a także dowodów uiszczania opłat za te usługi.

3. Ilość nieczystości ciekłych ustala się na podstawie zużycia wody określonego wg wskazań wodomierza, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody wynikające z odrębnych przepisów.

§ 18. 1. W celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno - higienicznego, częstotliwość usuwania stałych odpadów komunalnych wynosi:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - raz na miesiąc,

c) odpady ulegające biodegradacji - co dwa tygodnie,

d) pozostałe zbierane selektywnie - dwa razy do roku.

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - raz na miesiąc,

c) odpady ulegające biodegradacji - co dwa tygodnie,

d) pozostałe zbierane selektywnie - dwa razy do roku.

3) opróżnianie koszy ulicznych oraz z parków, przystanków następuje co dwa tygodnie.

2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej wynika z zużycia wody i pojemności zbiornika. Właściciel nieruchomości nie może dopuścić do przepełnienia zbiornika i zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych.

3. Zabrania się wylewania nieczystości ciekłych na teren posesji, jak i na pobliskie tereny, w tym również użytku publicznego, a także ich wprowadzania do gruntu, rowów, rzek, zbiorników wodnych oraz wykorzystywania ich w rolnictwie o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Rozdział 5.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 19. Gospodarka odpadami na terenie Gminy opiera się na wskazanym w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami na lata 2012-2017 - zachodnim regionie gospodarki odpadami. Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane tylko i wyłącznie w ramach danego regionu.

§ 20. Odpady komunalne z terenu Gminy odebrane przez przedsiębiorcę powinny być przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w uchwale w sprawie wykonania WPGO, tj. do Zakładu Przetwarzania i Utylizacji Odpadów Komunalnych w Czartorii, gm. Miastkowo.

§ 21. W przypadku wystąpienia awarii Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te powinny być przekazywane do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania WPGO.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

§ 22. 1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi są zobowiązane do zachowania środków ostrożności mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla otoczenia.

2. Do obowiązków osób utrzymujących lub sprawujących opiekę nad psami i innymi zwierzętami domowymi należy:

1) stały i skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi; zwolnienie od tego obowiązku może nastąpić tylko wówczas, gdy zwierzęta te znajdują się na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający ich opuszczenie;

2) w miejscach publicznych - prowadzenie psów na uwięzi;

3) prowadzenie psów agresywnych - w tym wszystkich psów ras wymienionych w przepisach odrębnych tj. w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz. U 2003r. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańców z tymi rasami - wyłącznie na uwięzi oraz w założonych kagańcach;

4) podczas wyprowadzania psów w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia oraz w miejscach mało uczęszczanych, dopuszcza się czasowe uwolnienie psa z uwięzi, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem; wyjątek ten nie dotyczy psów wymienionych w pkt. 3.

5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz wyrzucanie nieczystości zwierząt do pojemników na odpady komunalne;

6) zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenie starań aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia.

3. Obowiązki określone w ust. 2 pkt. 1-5 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta domowe wykorzystywane do celów specjalnych, tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa, oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób niewidomych, niedowidzących i niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

§ 23. Zabrania się pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie zabezpieczonym;

§ 24. Właściciele ras psów uznawanych za agresywne zobowiązani są do posiadania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy.

Rozdział 7.

ZASADY UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 25. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej:

1) o zabudowie wielorodzinnej;

2) przeznaczonych do użytku publicznego;

3) skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego na działkach o powierzchni do 600 m2.

2. Na pozostałych terenach nie wymienionych w ust. 1 dozwolone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich na własny użytek z zachowaniem niżej określonych wymagań:

1) utrzymywanie zwierząt w sposób nieuciążliwy dla otoczenia, szczególnie w zakresie emisji hałasu, odorów i innych zanieczyszczeń;

2) pomieszczenia, w których zwierzęta są przetrzymywane spełniają warunki prawem przewidziane, w tym sanitarne i techniczne;

3) gromadzenie i usuwanie nieczystości powstałych podczas utrzymania zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych oraz sąsiednich nieruchomości;

4) zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierząt;

5) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych.

Rozdział 8.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 26. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 27. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy określi zarządzeniem, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Śniadowo.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe