Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV.91.2016 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Śniadowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515 z późn. zm.), art. 6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2016 r. poz.250) oraz oraz art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.87) uchwala się, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Śniadowo zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co kwartał, z góry, w terminach do 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia każdego roku z możliwością opłaty comiesięcznej.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie bez wezwania na podany przez Urząd Gminy Śniadowo numer konta wskazany w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX.139.2012 Rady Gminy Śniadowo z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe