Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV.92.2016 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Śniadowo oraz terminów i miejsca składania deklaracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.1515 z późn. zm.) w związku z art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz.250) oraz art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.87) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Śniadowo w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciel nieruchomości składają jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Śniadowo deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

§ 4. 1 Deklarację, o której mowa w § 1 należy złożyć w Urzędzie Gminy Śniadowo w formie papierowej bezpośrednio lub korespondencyjnie na adres: ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.

2. Dopuszcza się także składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj:

1) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,

2) cyfrowego urzędu,

3) elektronicznej skrzynki podawczej W rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114).

3. Deklaracje winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym certyfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC i PDF, zgodnie
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania
i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 971).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Śniadowo z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Śniadowo oraz terminów i miejsca składania deklaracji.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XIV.92.2016
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe