Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV.94.2016 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Śniadowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2016 poz. 250) oraz art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015.87) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Śniadowo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego od właścicieli nieruchomości uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi:.

1) z nieruchomości, którą zamieszkuje do 6 osób włącznie: pojemnik o pojemności 120 l

2) z nieruchomości, którą zamieszkuje powyżej 6 osób: pojemnik o pojemności 240 l (lub 2 pojemniki o pojemności 120 l)

3) na nieruchomościach wielorodzinnych pojemnik o pojemności 1100 l

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - raz na miesiąc,

c) odpady ulegające biodegradacji - co dwa tygodnie,

d) pozostałe zbierane selektywnie - dwa razy do roku

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - raz na miesiąc,

c) odpady ulegające biodegradacji - co dwa tygodnie,

d) pozostałe zbierane selektywnie - dwa razy do roku

§ 4. Zapewnia się pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, tj:

1) pojemnik o pojemności 120l dla nieruchomości, którą zamieszkuje do 6 osób włącznie,

2) pojemnik o pojemności 240 l (lub 2 pojemniki o poj. 120l) dla nieruchomości, którą zamieszkuje powyżej 6 osób.

§ 5. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 6. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) Właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy Śniadowo wszelkie przypadki naruszenia terminu czy sposobu niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

2) Zgłaszanie niewłaściwego świadczenia usług o których mowa w ust. 1 następuje bezpośrednio po nienależytym wykonaniu usługi, nie później jednak niż przed kolejnym terminem odbioru odpadów komunalnych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30. - 15.30 telefonicznie pod nr (86) 217-61-69 w.48 lub w formie elektronicznej e- mail: .

§ 7. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieści się przy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIV.168.2013 Rady Gminy Śniadowo z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Śniadowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe