Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/182/16 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 23 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sokółka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) oraz art. 20 e ust. 3 i 4 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz 2016 r. poz. 35 i 64) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/167/16 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sokółka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2016 r. poz. 694), wprowadza się następujące zmiany:

- zmienia się Załącznik Nr 2 do w/w uchwały, określający kryteria naboru do gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 24 marca 2016 roku.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/182/16
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 23 marca 2016 r.

L.p.

Kryterium

Ilość punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydat otrzymał świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

5 pkt

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2.

Kandydat otrzymał oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, matematyka, język obcy, historia i społeczeństwo, przyroda.

celujący - 6 pkt

bardzo dobry - 5 pkt

dobry - 4 pkt

(suma punktów ocen)

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

3.

Kandydat otrzymał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocenę zachowania.

wzorowe - 6 pkt

bardzo dobre - 5 pkt

dobre - 4 pkt

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

4.

Kandydat reprezentował szkołę i zajął I-III miejsce w konkursach, zawodach sportowych organizowanych przez szkoły lub instytucje współpracujące ze szkołami. Liczone są punkty za osiągnięcia z klas IV-VI.

W przypadku kolejnych etapów tego samego konkursu przyznawane są punkty za najwyższe osiągnięcie.

zajęcie I-III miejsca na szczeblu:

- gminnym- 3 pkt

- powiatowym - 5 pkt

- wojewódzkim (w tym finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego) - 7 pkt

- ogólnopolskim - 10 pkt

Kserokopia dyplomu poświadczona za zgodną z oryginałem przez rodzica

5.

Kandydat pracuje na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego - wolontariat.

5 pkt

Zaświadczenie z instytucji lub szkoły

6.

Kandydat realizował obowiązek szkolny w szkole podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkół.

3 pkt

Informacje posiada dany zespół szkół

7.

Rodzeństwo kandydata uczy się w szkole lub w zespole szkół.

3 pkt

Oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej

8.

Kandydat posiada aktualną opinię wydaną przez Poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

5 pkt

Oryginał opinii z Poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe