reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/90/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 18 marca 2016r.

w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bargłów Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, zm. 2015 r. poz. 1890), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 176) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:

1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Bargłów Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:

a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,

b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,

c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego;

2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Bargłów Kościelny zamierza osiągnąć.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

3. O dotację, o której mowa w ust. 1, może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 176) nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Bargłów Kościelny prowadzi działalność sportową.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i w trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;

2) zadanie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3;

3) wniosek - określony w załączniku Nr 1;

4) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na zadanie;

5) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania;

6) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Wójtem Gminy Bargłów Kościelny i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Bargłów Kościelny będzie służyło realizacji celu publicznego w zakresie:

1) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Bargłów Kościelny;

2) zwiększenia dostępności dzieci i młodzieży Gminy Bargłów Kościelny do działalności sportowej;

3) zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny do działalności sportowej.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania wsparcia

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja może w szczególności, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie, być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

1) realizacji programów szkolenia sportowego;

2) zakupu sprzętu sportowego;

3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach;

4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na beneficjenta;

2) zobowiązania beneficjenta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia, itp.;

3) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy beneficjenta;

4) wypłaty stypendiów, diet i innych świadczeń pieniężnych przyznanych przez beneficjenta zawodnikom;

5) innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie rozwoju sportu określa Rada Gminy Bargłów Kościelny w uchwale budżetowej na dany rok.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 6. Wnioski, o których mowa w § 2 składa się w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym dotacja ma zostać udzielona, z zastrzeżeniem, że wnioski dotyczące roku 2016 składa się w terminie do 60 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 7. 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Bargłów Kościelny wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

2. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony nie jest rozpatrywany.

§ 8. W celu zaopiniowania złożonych wniosków Wójt Gminy Bargłów Kościelny powołuje komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

§ 9. 1. Przy opiniowaniu wniosków należy brać pod uwagę w szczególności:

1) oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;

2) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;

3) ocenę wykonania przedsięwzięć wnioskującego w okresie poprzednim, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

4) dotychczasowe osiągnięcia wnioskodawcy.

§ 10. Wykaz wnioskodawców, którym przyznano dotację i kwot przyznanych na realizację zadań zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§ 11. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

§ 12. Otrzymanie dotacji przez wnioskodawcę następuję na postawie umowy zawartej na czas realizacji zadania.

Rozdział 4.
Umowa o dotację

§ 13. 1. Z beneficjentem dotacji Wójt Gminy Bargłów Kościelny zawiera umowę o realizację zadania, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w §2 pkt 1.

2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek wnioskodawcy.

3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana warunkiem podpisania umowy jest złożenie przez wnioskodawcę korekty kosztorysu.

4. W umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 20% istniejącej pozycji kosztorysowej.

Rozdział 5.
Kontrola realizacji wykonania zadania

§ 14. 1. Wójt Gminy Bargłów Kościelny może zlecić kontrolę sposobu wykorzystania dotacji.

2. Zakres kontroli obejmuje:

1) sprawdzenie rzeczywistego przebiegu realizacji zadania oraz osiągnięcia celu zakładanego w zakresie dotowanego zadania;

2) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Bargłów Kościelny;

3) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania, w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginału dokumentów finansowych.

3. W zakresie realizacji zadania dotujący może w każdym czasie dokonać bieżącej kontroli stanu realizacji zadania.

4. W ramach dokumentacji okazywanej przez beneficjenta, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Urząd Gminy Bargłów Kościelny.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji, polegających na wykorzystaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobraniem dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji

§ 15. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu zawierającym elementy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

2. W przypadku wykorzystania na realizację przedsięwzięcia tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w ciągu 15 dni od określonego w umowie dotacji dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

3. Beneficjent otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia na cele inne niż określone w umowie.

4. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy.

5. Do rozliczenia dotacji stosuje się postanowienia zawartej umowy oraz przepisy ustawy określonej w § 2 pkt 1.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/90/2016
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

W N I O S E K
o przyznanie dotacji na zadanie z zakresu rozwoju sportu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/90/2016
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

SPRAWOZDANIE
z wykonania z zadania z zakresu sportu

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama