reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/109/16 Rady Gminy Raczki

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1830) Rada Gminy Raczki uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/156/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Lech Ludwig


Załącznik do Uchwały Nr XII/109/16
Rady Gminy Raczki
z dnia 22 marca 2016 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Raczki.

§ 2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Raczki, a obszarem działania Gmina Raczki.

§ 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zwany dalej "GOPS" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 332, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 169);

7) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.);

8) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162);

9) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863);

10) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195),

11) niniejszego Statutu;

12) innych przepisów szczególnych.

Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA

§ 4. 1. Do zakresu działania GOPS należy realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z lokalnymi potrzebami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. GOPS jest bezpośrednim organizatorem i realizatorem zadań z zakresu pomocy społecznej, która polega w szczególności na:

1) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

2) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

3) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

4) pracy socjalnej skierownej na pomoc osobom i rodzinom;

5) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

3. GOPS może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

4. GOPS koordynuje realizację strategii, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 5. GOPS realizuje w szczególności:

11) zadania z zakresu pomocy społecznej:

a) własne - zgodnie z ustaleniami wójta przy uwzględnieniu lokalnych programów oraz strategii rozwiazywania problemów,

b) z zakresu administracji rządowej - zlecone ustawami oraz przekazane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

c) wynikające z porozumień z jednostkami samorządu teryterialnego.

§ 6. 1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

13) dożywianie dzieci;

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznedo, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Do zadań własnych gminy należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

§ 7. 1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

§ 8. Do zakresu działania GOPS należy również realizacja zadań wynikających z zakresu:

1) świadczeń rodzinnych;

2) pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

3) wspierania rodziny;

4) przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

5) realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych;

6) prowadzenie postępowań z zakresu dodatków energetycznych;

7) realizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

8) realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

9) realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

§ 9. W celu realizacji zadań określonych ustawą o pomocy społecznej GOPS współpracuje z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, kościołami oraz innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział III
ORGANIZACJA I NADZÓR

§ 10. 1. Działalnością GOPS kieruje Kierownik.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Raczki.

3. Kierownik GOPS składa Radzie Gminy Raczki coroczne sprawozdanie z działalności GOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

4. Zwierzchnikiem służbowymn w stosunku do kierownika jest wójt.

5. Kierownik GOPS wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia wójta.

6. Upoważnienie, o którym mowa w pkt 5, może być na wniosek kierownika udzielone innemu pracownikowi GOPS.

7. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Kierownika GOPS ustala Wójt Gminy Raczki.

§ 11. 1. Pracowników GOPS zatrudnia i zwalnia Kierownik.

12. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników GOPS ustala Kierownik.

§ 12. Organizację wewnętrzną i funkcjonowanie GOPS określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

§ 13. Prawa i obowiązki pracowników GOPS regulują przepisy o pracownikach samorządowych, przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz inne przepisy szczególne.

§ 14. Nadzór merytoryczny nad działalnością GOPS sprawuje wójt i wojewoda.

Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 15. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, opracowuje plany i sprawozdania finansowe zachowując zasady klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

2. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.

3. Obsługę finansowo-księgową jednostka prowadzi samodzielnie.

4. Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest roczny plan finansowo - rzeczowy, obejmujacy dochody i wydatki, zatwierdzony przez Kierownika jednostki.

5. Źródłami finansowania zadań GOPS w zakresie:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są dotacje celowe z budżetu państwa;

2) zadań własnych gminy są środki własne gminy i dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie tych zadań.

6. Działalność GOPS może być finansowana z innych źródeł niż określone w ust. 5.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie właściwym do jego uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama