reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/113/16 Rady Gminy Raczki

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raczki na lata 2016-2026

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z 2015 r. poz. 1322 i poz. 1777, z 2016 r. poz. 8) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raczki na lata 2016-2026 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/167/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Lech Ludwig


Załącznik do Uchwały Nr XII/113/16
Rady Gminy Raczki
z dnia 22 marca 2016 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY RACZKI NA LATA 2016-2026
Aktualny stan zasobów mieszkaniowych gminy.

§ 1. Aktualny stan zasobów tworzących mieszkaniowy zasób Gminy przedstawia tabela:

Lp.

Lokalizacja

Rok budowy budynku

Ilość lokali mieszk.

Pow. użytk. lokali

1.

Bakaniuk 12 - budynek mieszkalny

1945

2

90,61

2.

Jaśki 1- budynek mieszkalno - użytkowy

1971

1

57,80

3.

Żubrynek 13 - budynek byłej szkoły podstawowej

1956

1

69,05

4.

Wierciochy 11 - budynek byłej szkoły podstawowej

1965

2

138,93

Razem:

6

356,39

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
w poszczególnych latach.

§ 2. Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego gminy w okresie objętym programem przedstawia się następująco:

Rok

Zasób ogółem

Lokale przeznaczone do wynajmowania

Ilość lokali

Pow. użytk. (m2)

Ilość lokali

Pow. użytk. (m2)

2016

6

356,39

6

356,39

2017

6

356,39

6

356,39

2018

6

356,39

6

356,39

2019

6

356,39

6

356,39

2020

6

356,39

6

356,39

2021

6

356,39

6

356,39

2022

6

356,39

6

356,39

2023

6

356,39

6

356,39

2024

6

356,39

6

356,39

2025

6

356,39

6

356,39

2026

6

356,39

6

356,39

§ 3. Stan techniczny istniejącego zasobu mieszkaniowego jest dobry, za wyjątkiem stanu technicznego budynku mieszkalnego w miejscowości Bakaniuk.

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego istniejących zasobów, z podziałem na kolejne lata

§ 4. W okresie objętym programem niezbedne będą środki na remont budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Bakaniuk oraz Wierciochy. Potrzeby w tym zakresie obejmują w Bakaniuku: wykonanie remontu dachu, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz wymianę instalacji elektrycznej; w Wierciochach: wymiana instalacji elektrycznej, remont ogólny pomieszczeń.

§ 5. Na bieżaco wykonywane będą drobne remonty lokali mieszkalnych w zakresie, na jaki pozwolą środki finansowe przewidziane na ten cel w budżecie gminy, w kolejności uzależnionej od stopnia pilności tych remontów.

§ 6. Wójt dokonywał będzie okresowo oceny stanu technicznego budynków oraz lokali mieszkalnych i na jej podstawie analizy potrzeb w zakresie remontów i modernizacji budynków oraz lokali mieszkalnych wraz z zestawieniem zakresu i kosztów niezbędnych do ich wykonania.

Planowana sprzedaż lokali

§ 7. W okresie objętym programem dopuszcza się sprzedaż lokali mieszkalnych w przypadku zainteresowania zakupem mieszkań ze strony mieszkańców gminy lub w przypadkach uzasadnionych interesami gminy.

Sposób zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy

§ 8. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza Wójt. W okresie objętym niniejszym programem nie zakłada się zmiany sposobu zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w poszczególnych latach

§ 9. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą wpływy z tytułu czynszów za wynajem lokali. Mogąca występować w okresie objętym programem różnica pomiędzy dochodami z najmu, a faktycznymi kosztami bieżącego utrzymania budynków i lokali oraz ich remontów pokrywana będzie z budżetu gminy.

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji i remontów lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz wydatki inwestycyjne

§ 10. Na wysokość wydatków w kolejnych latach składać się będą głównie koszty bieżącej eksploatacji lokali i budynków.

§ 11. Koszty remontu budynku mieszkalnego w miejscowości Bakaniuk, przewidywane są w wysokości 80.000 zł, w Wierciochach - 50.000 zł, pokryte one zostaną z budżetu gminy.

§ 12. W okresie objętym programem nie planuje się zakupu i budowy nowych budynków i lokali.

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 13. W celu poprawienia efektywności gospodarowania zasobem należy dążyć do ustalenia czynszów na poziomie umożliwiającym pełne pokrycie bieżących kosztów eksploatacji budynków i lokali oraz kosztów bieżących remontów.

Zasady polityki czynszowej

§ 14. Przy ustalaniu stawek czynszu należy uwzględniać następujące zasady:

11) za mieszkanie wyposażone we wszystkie urządzenia techniczne (bez ciepłej wody) - stawka bazowa czynszu;

12) za mieszkanie wyposażone we wszystkie urządzenia techniczne (z ciepłą wodą) - 10% podwyżki w stosunku do stawki bazowej;

13) za mieszkanie bez centralnego ogrzewania - 10% obniżki w stosunku do stawki bazowej;

14) za mieszkania bez centralnego ogrzewania i bez ciepłej wody - 50% obniżki w stosunku do stawki bazowej.

Postanowienia końcowe.

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastsowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama