reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/115/16 Rady Gminy Raczki

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Lech Ludwig


Załącznik do Uchwały Nr XII/115/16
Rady Gminy Raczki
z dnia 22 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki na 2016 roku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) przebywających na terenie Gminy Raczki.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Raczki;

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Raczki;

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Raczki;

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856);

5) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

7) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty nieudomowione żyjące na wolności w warunkach niezależnych od człowieka;

8) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki w 2016 roku.

Rozdział 2.
Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 3. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.

§ 4. l. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie Gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie Urząd Gminy, który podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt.

2. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust. l, Urząd Gminy podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

§ 5. l. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie, spełniającego wymagania określone w obowiązujących przepisach, na podstawie umowy zawartej z Gminą na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych (Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk Dla Bezdomnych Zwierząt, Anna Maria Krajewska - Kuncewicz, Bystry 26, 11 - 500 Giżycko).

2. Odłowione zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

§ 6. Bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną przewiezione i umieszczone w gospodarstwie rolnym określonym zgodnie z § 7 niniejszego Programu.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 7. l. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych w Rozdziale 2 niniejszego Programu.

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez:

1) zakup i wydawanie karmy;

2) finansowanie leczenia zwierząt w ramach umów zawartych z zakładami leczenia zwierząt.

3. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących Gmina finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt.

Rozdział 4.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

§ 8. l. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych przebywających na jej terenie.

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:

1) Gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz na opiekę nad nimi, dofinansowywanych w 100% z budżetu Gminy;

2) bezdomne zwierzęta będą na zlecenie Gminy wyłapywane na zasadach określonych w Rozdziale 2 i przewożone do zakładu leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w pkt. l, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji;

3) po przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych (koty wolno żyjące) bądź trafią do adopcji.

Rozdział 5.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 9. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:

1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy, tj. stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej, umieszczanie zdjęć i informacji dotyczących odłowionych zwierząt na tej stronie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu;

2) prowadzenie przy pomocy mediów akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami;

3) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska.

Rozdział 6.
Usypianie ślepych miotów

§ 10. 1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych lub posiadających właścicieli zamieszkujących na terenie Gminy.

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:

1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli;

2) zabieg uśpienia na zasadach określonych w pkt. l przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi usypiania ślepych miotów psów i kotów;

3) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa oświadczenie, że podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu;

4) Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w pkt. 2, na podstawie wystawionego rachunku (faktury), do którego dołączone będą oświadczenia, o których mowa w pkt 3.

Rozdział 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 11. Miejsca dla zwierząt gospodarskich zapewnione będą w gospodarstwie rolnym, z którym Gmina zawrze stosowną umowę (Dowspuda 25, 16-420 Raczki).

Rozdział 8.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Gmina realizuje poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Raczki (zakład weterynarii ul. Nowe Osiedle 1, 16 - 420 Raczki).

Rozdział 9.
Edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami

§ 13. Gmina może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 10.
Finansowanie Programu

§ 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. l, wydatkowane będą poprzez zlecanie:

1) zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239);

2) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznie 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164);

3) kwota 85.000 zł na ochronę zwierząt planowana jest na:

- 72.000 zł - odłowienie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, z którym będzie podpisana umowa,

- 7.000 zł dokarmianie, odławianie, sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów w schronisku,

- 5.000 zł opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń losowych ze zwierzętami (zdarzenia drogowe).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama