reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/99/16 Rady Miasta Sejny

z dnia 23 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. , poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40; z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465; z 2015 r. poz. 1045), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/70/15 Rady Miasta Sejny z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wprowadza się zmiany w załączniku do uchwały Nr 1 i 2:

1) W Załączniku nr 1 zapis w części D.1, pkt 2 otrzymuje brzmienie "ha",

2) W Załączniku nr 1 "Pouczenie" otrzymuje brzmienie zgodne z art. 80a ustawy- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.),

3) W Załącznikach nr 1 i 2 w części D.2 wprowadza się rubrykę "dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sejny


Romuald Jakubowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/99/16
Rady Miasta Sejny
z dnia 23 marca 2016 r.

1. Identyfikator Podatkowy podatnika

2. Identyfikator Podatkowy małżonka

1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.).

Składający:Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

- właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

Miejsce składania:Burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów

A. MIEJSCE SKŁADANIE INFORMACJI

3. Burmistrz Miasta Sejny16-500 Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25

B. DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję)

? 1. właściciel

? 2. współwłaściciel

? 3. posiadacz samoistny

? 4. współwłaściciel samoistny

? 5. użytkownik wieczysty

? 6.współużytkownik wieczysty

? 7. posiadacz

? 8. współposiadacz

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.1 DANE PODATNIKA

7. Nazwisko

8. Pierwsze imię, drugie imię

9. Data urodzenia

10. Imię ojca

11. Imię matki

12. Telefon / fakultatywnie

13. Kraj

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Numer domu / Numer lokalu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

B.2 DANE MAŁŻONKA

22. Nazwisko

23. Pierwsze imię, drugie imię

24. Data urodzenia

25. Imię ojca

26. Imię matki

27. Telefon / fakultatywnie

28. Kraj

29. Województwo

30. Powiat

31. Gmina

32. Ulica

33. Numer domu / Numer lokalu

34. Miejscowość

35. Kod pocztowy

36. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

I. P O D A T E K O D N I E R U C H O M O Ś C I

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

……………m2

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

……………ha

3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

……………m2

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

……………m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się)

1. mieszkalnych

……………m2

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

……………m2

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

……………m2

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

……………m2

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

……………m2

6. związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej

..………….m2

D.3 BUDOWLE - ( wartości o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych)

……………zł

E. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH

1. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej

……………m2

2. inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków, budowli zwolnionych oraz przepis prawa z którego wynika zwolnienie)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………

………………………

………………………

II. P O D A T E K R O L N Y

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Orne

Sady

Łąki trwałe

Pastwiska trwałe

I

II

III

x

IIIa

x

x

IIIb

x

x

IV

x

IV a

x

x

IV b

x

x

V

VI

VI z

RAZEM

Grunty rolne zabudowane

I - IV b

………………………….ha

V - VI z

………………………….ha

pozostałe grunty rolne zabudowane

………………………….ha

Grunty pod stawami I - IV b

zarybione łososiem, trocią, głowacią, palią i pstrągiem

………………………….ha

zarybione innymi gatunkami ryb i niezarybione

………………………….ha

Grunty pod stawami V - VI z

zarybione łososiem, trocią, głowacią, palią i pstrągiem

………………………….ha

zarybione innymi gatunkami ryb i niezarybione

………………………….ha

Grunty pod rowy

I - IV b

………………………….ha

V - VI z

………………………….ha

pozostałe grunty pod rowami

………………………….ha

Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych

………………………….ha

Grunty dla których nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych

………………………….ha

RAZEM

………………………….ha

G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z którego wynika zwolnienie)

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

H. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

III. P O D A T E K L E Ś N Y

I. POWIERZCHNIA LASU

- wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

………………………….ha

- zwolniona od podatku leśnego w tym:

a) lasy z drzewostanem do 40 lat ( podać rok zalesienia ………………………………………………………………. )

………………………….ha

b) inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu

występuje zwolnienie) …………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………

………………………….ha

podlega opodatkowaniu

………………………….ha

w tym lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

………………………….ha

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

37. Czytelny podpis podatnika

38. Czytelny podpis małżonka

39. Data wypełnienia ( dzień - miesiąc - rok)

40. Podpis osoby reprezentującej składającego / cych

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................

41. Data wpływu

42. Podpisu przyjmującego formularz

1 niepotrzebne skreślić

Pouczenie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004r. Nr 269 poz. 2681 z późn. zm.) identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, a numer NIP- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.tejże ustawy.

Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/99/16
Rady Miasta Sejny
z dnia 23 marca 2016 r.

1. Identyfikator Podatkowy

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Rok

Na

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)

Składający

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi gruntów, budynków i ich części lub budowli i ich części z ww. podmiotami.

Termin składania

Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku..

Miejsce składania:Burmistrz Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIE DEKLARACJI

3. Burmistrz Miasta Sejny16-500 Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25

B. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącą osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję)

infoRgrafika

infoRgrafika

5. Rodzaj własności , posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję)

infoRgrafika

infoRgrafika

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję)

infoRgrafika

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku

Kwota podatku

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21.

……………m2

22.

………. , ……

23.

…………… , ……..

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

24.

…………… ha

25.

………. , ……

26.

…………… , ……..

3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

27.

……………m2

28.

………. , ……

29.

…………… , ……..

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

30.

……………m2

31.

………. , ……

32.

…………… , ……..

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych

33.

……………m2

34.

………. , ……

35.

…………… , ……..

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem

36.

……………m2

37.

………. , ……

38.

…………… , ……..

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

39.

……………m2

40.

………. , ……

41.

…………… , ……..

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

42.

……………m2

43.

………. , ……

44.

…………… , ……..

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

45.

……………m2

46.

………. , ……

47.

…………… , ……..

6. związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej

48.

. …………m2

49.

………,…….

50.

…………….., ……

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się.

D.3. BUDOWLE

1. budowle - (według wartości o której mowa w przepisie art. 4, ust. 1,pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych)

51.

52.

2%

53.

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku - suma kwot z kol. D (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

54.

F. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnie, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

G. PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ LUB UPOWAŻNIONEJ* DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(*Należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika umocowanie do podpisywania deklaracji)

55. Imię i nazwisko osoby sporządzającej deklarację

56. Telefon (fakultatywnie)

57. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

58. Podpis (pieczęć) osoby uprawnionej/upoważnionej do złożenia deklaracji

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

26. Uwagi organu podatkowego

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

59. Data wpływu

60. Podpis przyjmującego formularz

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku

Kwota podatku

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21.

……………m2

22.

………. , ……

23.

…………… , ……..

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

24.

…………… ha

25.

………. , ……

26.

…………… , ……..

3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

27.

……………m2

28.

………. , ……

29.

…………… , ……..

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

30.

……………m2

31.

………. , ……

32.

…………… , ……..

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych

33.

……………m2

34.

………. , ……

35.

…………… , ……..

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem

36.

……………m2

37.

………. , ……

38.

…………… , ……..

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

39.

……………m2

40.

………. , ……

41.

…………… , ……..

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

42.

……………m2

43.

………. , ……

44.

…………… , ……..

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

45.

……………m2

46.

………. , ……

47.

…………… , ……..

6. związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej

48.

. …………m2

49.

………,…….

50.

…………….., ……

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się.

D.3. BUDOWLE

1. budowle - (według wartości o której mowa w przepisie art. 4, ust. 1,pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych)

51.

52.

2%

53.

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku - suma kwot z kol. D (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

54.

F. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnie, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Pouczenie

1. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacić bez wezwania, za poszczególne miesiące w terminach: I rata płatna do 31 stycznia za styczeń, a następne do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc 2. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014 r. poz. 1619 ze zm.).

Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama