Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/145/16 Rady Gminy Gródek

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2016 opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania na rok 2016 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) w związku z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) oraz § 6 ust. 3 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkół, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430, z 2015 r. poz. 1973), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W roku 2016 maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi dla jednego nauczyciela w jednym semestrze nauki 50% opłat poniesionych przez nauczyciela, lecz nie więcej niż 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

2. W przypadku, gdy nauczyciel kontynuuje naukę jednocześnie na dwóch kierunkach, może ubiegać się o dofinansowanie opłat poniesionych na kształcenie wyłącznie na jednym kierunku.

§ 2. 1. Dofinansowaniu podlegają opłaty za studia magisterskie uzupełniające, studia podyplomowe, formy kształcenia pozwalające uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

2. W roku 2016 dofinansowane jest kształcenie w następujących specjalnościach:

1) bezpieczeństwo i higiena pracy,

2) wychowanie do życia w rodzinie,

3) socjoterapia,

4) zarządzanie oświatą,

5) ocenianie kształtujące,

6) gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,

7) logopedia,

8) informatyka,

9) terapia pedagogiczna,

10) praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

11) neurologopedia,

12) kurs pierwszej pomocy uprawniający do nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa;

13) język angielski.

§ 3. 1. Dofinansowane będą następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli:

1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały;

2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły;

3) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły, uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

2. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w pkt 2 - 3, mogą być dofinansowane w 100%.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe