Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 11/2016 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 lutego 2016r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", z jednej strony a Gminą Suwałki reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:

Tekst pierwotny

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez niżej wymienione szkoły podstawowe, tj.:

1) Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Szpitalna 66);

2) Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach (ul. Minkiewicza 50);

3) Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej (ul. Kościuszki 126);

4) Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 10 im. Olimpijczyków Polskich (ul. Antoniewicza 5).

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań określonych w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazać na konto Przyjmującego w Banku Pekao S.A. Oddział Suwałki - nr konta 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej ,,dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby dzieci z terenu Przekazującego realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych, o których mowa w § 2, naliczone za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r., w następujący sposób:

1) dotacja za okres ośmiu miesięcy, tj. styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2016 r.- w wysokości 31.456,32 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 32/100) określona w formie kalkulacji sporządzonej w oparciu o rzeczywiste koszty kształcenia jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2015 r. i liczbę uczniów spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w okresie od stycznia do sierpnia br. - zostanie przekazana przez Przekazującego na rzecz Przyjmującego w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r. - kalkulacja stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

2. Za opóźnienia w przekazywaniu przedmiotowej dotacji naliczone będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminów zapłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa w § 1.

§ 5. Strony porozumienia zgodnie postanawiają, że ewentualny wzrost lub spadek od 1 stycznia 2016 r. liczby uczniów objętych przez Przyjmującego realizacją zadania, o którym mowa w § 1, skutkować będzie sporządzeniem i podpisaniem przez obie strony stosownego aneksu do niniejszego porozumienia, w którym określone zostaną dodatkowe środki finansowe do przekazania przez Przekazującego na rzecz Przyjmującego.

§ 6. Obowiązkiem Przekazującego jest zapewnienie dzieciom z terenu Gminy Suwałki, uczęszczającym do przedszkoli, o których mowa w § 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji znajdującej się ww. szkołach podstawowych dotyczącej sposobu realizacji niniejszego porozumienia oraz do wnioskowania, w terminie do dnia 20 września 2016 r., o przedłożenie przez Przyjmującego rozliczenia udzielonej dotacji, w tym rzeczywistych kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki, za okres ośmiu miesięcy 2016 r., w terminie do dnia 30 września 2016 r.

§ 8. W przypadku nadpłaty Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Przekazującego w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.

§ 9. W przypadku niedopłaty Przekazujący zobowiązuje się wobec Przyjmującego do uzupełnienia należnej dotacji w terminie do dnia 10 października 2016 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Przekazujący zobowiązuje się zapłacić, oprócz należności głównej, odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron a przy braku porozumienia - przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 12. 1. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Przyjmujący, a jeden Przekazujący. Kopie porozumienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostaną przesłane do wiadomości niżej wymienionym szkołom:

1) Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Szpitalna 66);

2) Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach (ul. Minkiewicza 50);

3) Zespól Szkół nr 8 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej (ul. Kościuszki 126);

4) Zespól Szkół nr 10 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 10 im. Olimpijczyków Polskich (ul. Antoniewicza 5).

Wójt Gminy Suwałki


Tadeusz Chołko


Skarbnik Gminy Suwałki


Danuta Bućko

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk


Wiesław Stelmach


Załącznik do Porozumienia Nr 11/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 lutego 2016 r.

Kalkulacja przewidywanych kosztów kształcenia dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach za okres ośmiu miesięcy, tj. od 01 stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Nazwa jednostki

liczba uczniów z terenu Gminy Suwałki

rzeczywisty koszt kształcenia ucznia w skali 1 miesiąca w 2015 r.

rzeczywisty koszt kształcenia ucznia w skali 8 miesięcy, tj. I-VIII 2016 r.

minus kwota dotacji z MEN, tj. I-VIII 2016 r. wg stawki za 2015 r.

kwota do zapłaty

ZS3SP11

10

306,09

24 487,20

8 486,40

16 000,80

ZS7SP7

1

432,32

3 458,56

848,64

2 609,92

ZS8SP2

4

341,99

10 943,68

3 394,56

7 549,12

ZS10SP10

2

437,11

6 993,76

1 697,28

5 296,48

Ogółem

17

1 517,51

45 883,20

12 729,60

31 456,32

Razem do zapłaty Gmina Suwałki: 31 456,32 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe