Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 16/2016 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 9 marca 2016r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym", reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Suwałki - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, z jednej strony, a Powiatem Sejneńskim zwanym w dalszej treści porozumienia "Przekazującym", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Starosta Sejneński - Piotr Franciszek Alszko, Wicestarosta Sejneński - Romuald Witkowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Doroty Bykowskiej, z drugiej strony, o następującej treści:

Tekst pierwotny

§ 1. Działając na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890) oraz § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży niewidomym i słabowidzącym, niesłyszącym i słabosłyszącym oraz z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera uczęszczającym do przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Sejneńskiego oraz nieuczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek a zamieszkałych na terenie Powiatu Sejneńskiego.

§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Suwałkach (ul. Nowomiejska 10), dla której organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, zwana dalej Poradnią.

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań, określonych w § 1, Przekazujący zobowiązany jest przekazywać na konto Przyjmującego - nr konta w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach: 98 1240 5211 1111 0000 4922 3129 środki finansowe, zwane dalej "dotacją", zgodnie z poniższymi zasadami:

1) koszt udzielenia pomocy o której mowa w § 1 na jedno dziecko wynosi 693,21 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 21/100);

2) przekazujący zobowiązuje się przekazać Przyjmującemu dotację (w dwóch ratach):

a) w terminie do 31 lipca 2016 r. po otrzymaniu z Poradni wykazu dzieci i młodzieży z Powiatu Sejneńskiego objętych pomocą o której mowa w § 1 w okresie styczeń-czerwiec 2016 r.,

b) w terminie do 22 grudnia 2016 r. po otrzymaniu z Poradni wykazu dzieci i młodzieży z Powiatu Sejneńskiego objętych pomocą o której mowa w § 1 w okresie lipiec-grudzień 2016 r.;

3) Poradnia przedstawia wykazy, o których mowa w pkt 2 w terminie do: 15 lipca i 08 grudnia 2016 r.;

4) wysokość dotacji określa się zgodnie z algorytmem: liczba dzieci objętych pomocą zgodna z wykazami o których mowa w pkt 2 x koszt udzielenia pomocy, o którym mowa w pkt 1.

2. Strony zgodnie postanawiają, że wykorzystanie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

3. Rozliczenie dotacji pomiędzy stronami porozumienia za 2016 r. nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2017 r.

4. Niewykorzystana część dotacji przez Przyjmującego podlega zwrotowi na rzecz Przekazującego w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.

5. Za opóźnienie w przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania rachunku bankowego Przyjmującego/Przekazującego.

§ 4. 1. Poradnia po realizacji niniejszego porozumienia złoży Przekazującemu informację zawierającą dane dotyczące liczby oraz zakresu pomocy udzielonej dzieciom i młodzieży z Powiatu Sejneńskiego.

2. Przekazujący zastrzega sobie również prawo wglądu do dokumentacji, znajdującej się w siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suwałkach, dotyczącej pomocy świadczonej na rzecz Powiatu Sejneńskiego.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa w §1.

§ 6. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 8. 1. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Przyjmującego, dwa dla Przekazującego oraz jeden egzemplarz otrzymuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Suwałkach.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta


Wiesław Stelmach

Starosta Sejneński


Piotr Franciszek Alszko


Wicestarosta Sejneński


Romuald Witkowski


Skarbnik Powiatu


Dorota Bykowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe