Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 17/2016 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 9 marca 2016r.

pomiędzy Gminą Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Suwałk - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym" z jednej strony a Gminą Gołdap reprezentowaną przez Burmistrza Gołdapi - Tomasza Rafała Luto, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gołdap - Joanny Magdaleny Łabanowskiej, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

Tekst pierwotny

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854 i poz. 1890) oraz § 2 ust. 1-3 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390, z 1999 r. Nr 67, poz. 753, z 2014 r. poz. 478), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zwanej dalej "religią", dla ucznia(-ów) z terenu Gminy Gołdap w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach.

§ 2. 1. Zadanie, o którym mowa w § 1 będzie realizowane przez Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach (ul. Kościuszki 36/38).

2. Lekcje religii odbywać się będą w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach, zlokalizowanym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Suwałkach, przy ul. Mereckiego 37.

3. Nauka religii organizowana będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego a nauczanie religii odbywać się będzie na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, przedstawionego Ministrowi Edukacji Narodowej.

4. Przekazujący posiada prawo wglądu do dokumentacji, w tym finansowej związanej z realizacją przedmiotowego zadania.

§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać na konto Przyjmującego - nr konta w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach nr 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej "dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z terenu Przekazującego uczęszczających na przedmiotowe zajęcia religii, naliczane za okres wskazany w § 1, w sposób następujący:

1) dotacja za okres dwunastu miesięcy, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w wysokości 135,63 zł (słownie: sto trzydzieści pięć złotych 63/100) miesięcznie na jednego ucznia, czyli dotacja na jednego ucznia w ww. okresie zamknie się kwotą ogółem w wysokości 1627,56 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia siedem złotych 56/100);

2) dotacja zostanie przekazana Przyjmującemu przez Przekazującego w dwóch ratach:

a) w terminie do dnia 20 maja 2016 r. za okres ośmiu miesięcy, tj. styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2016 r. w wysokości 1085,04 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt pięć złotych 04/100);

b) w terminie do dnia 20 października 2016 r. za okres czterech miesięcy, tj. wrzesień, październik, listopad, grudzień 2016 r. w wysokości 542,52 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa złote 52/100).

2. Kalkulację całkowitych kosztów za okres styczeń - grudzień 2016 r. związanych z realizacją przedmiotowego zadania stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Strony porozumienia zgodnie postanawiają, że ewentualny wzrost lub spadek od 1 września 2016 r. liczby uczniów objętych przez Przyjmującego realizacją zadania, o którym mowa w § 1 lub ewentualny wzrost lub spadek od 1 września 2016 r. rzeczywistych kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania, skutkować będzie sporządzeniem i podpisaniem przez obie strony stosownego aneksu do niniejszego porozumienia.

4. Strony zgodnie postanawiają, że wykorzystanie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

5. Rozliczenie dotacji pomiędzy stronami porozumienia za 2016 r., przy jednoczesnym uwzględnieniu liczby uczniów faktycznie uczęszczających na zajęcia religii, o których mowa w § 2 ust. 2 w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego oraz rzeczywistych kosztów kształcenia jednego ucznia w wyżej wskazanym punkcie katechetycznym, nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2017 r., z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 6.

6. W rozumieniu niniejszego porozumienia, uczniem faktycznie uczęszczającym na zajęcia religii w danym miesiącu, jest uczeń, który uczęszczał na te zajęcia co najmniej jeden raz w danym miesiącu kalendarzowym.

7. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gołdapi: PKO BP Oddział w Gołdapi, nr 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929.

8. Za opóźnienie w przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego/Przekazującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa § 1.

§ 5. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 8. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Przyjmującego i jeden dla Przekazującego. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostanie przesłana do wiadomości:

- Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach (ul. Kościuszki 36/38).

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałki


Wiesław Stelmach

Burmistrz Gołdapi


Tomasz Rafał Luto


Skarbnik Gminy


Joanna Magdalena Łabanowska


Załącznik do Porozumienia Nr 17/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 marca 2016 r.

KALKULACJA - koszt nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Miesięczny koszt zatrudnienia

§ 4010

1359,75

§ 4040

114,84

§ 4110

254,81

§ 4120

36,13

§ 4440

133,33

RAZEM

1898,86

Tygodniowa liczba godzin realizowana na naukę religii

10

Liczba grup, w których realizowana będzie nauka religii

5

Liczba uczniów pobierających naukę/w tym liczba uczniów z Gminy Gołdap

14/1

Koszt nauki ww. religii na 1 ucznia

135,63

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe