Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1126/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 17 lutego 2016r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr XI/71/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poświętne

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Katarzyna Gawrońska Paweł Gałko Agnieszka Gerasimiuk Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr XI/71/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poświętne postanawia:

- uznać, iż powyższa uchwała narusza dyspozycję przepisu art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) w zakresie obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyn korekty;

- stwierdzić nieważność uchwały we wskazanej części.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki


Uzasadnienie

W dniu 3 lutego 2016 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła uchwała Nr XI/71/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2016 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pismem Nr RIO. II-0004-58/16 wszczęto postępowanie nadzorcze wobec powyższej uchwały, w części dotyczącej obowiązku pisemnego uzasadnienia przyczyn złożenia korekty deklaracji.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2016 r. stwierdziło, co następuje.

Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie w części C Załącznika, w którym obok rubryki "korekta danych zawartych w deklaracji" przewidziano konieczność "złożenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty". Na mocy art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji, nie przewiduje się obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyn korekty.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Otrzymuje:

Rada Gminy

Poświętne

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe