Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 10.85.2016 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 marca 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Dubicze Cerkiewne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1515, 1890) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, 915, z 2015 r. poz. 390, 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 17.101.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Dubicze Cerkiewne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jerzy Karpiuk


Załącznik do Uchwały Nr 10.85.2016
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe