Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/80/16 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/68/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 luty 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1045, 1515, 1890) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014r. poz. 1794, z 2015r. poz. 266) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/68/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kot

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe