Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/75/16 Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie wprowadzenia, ustalenia stawek zasad ustalenia i poboru opłaty targowej, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagradzania za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045, 1890), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777, 1890) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, 1269, 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy Nowinka:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi:

1. przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 2 zł

2. przy sprzedaży ze stołu, straganu, łóżka polowego - 6 zł

3. przy sprzedaży z przyczepy ciągnika rolniczego - 10,00 zł

4. przy sprzedaży z wozu konnego, samochodu osobowego - 10,00 zł

5. przy sprzedaży z samochodu ciężarowego - 15,00 zł

§ 3. W pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi 8 zł.

§ 4. Opłatę targową uiszcza się w dniu dokonywania sprzedaży.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentami opłaty targowej są sołtysi poszczególnych wsi.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 20% pobranych terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Urzędu Gminy Nowinka.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała NR IX/66/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2015 r. poz. 4573)

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Paszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe