Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/77/16 Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045, 1890), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777, 1890), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy:

1) informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach (załącznik nr 1);

2) informacja o podatnikach (załącznik nr 2);

3) deklaracja na podatek od nieruchomości (załącznik nr 3);

4) deklaracja na podatek rolny (załącznik nr 4);

5) deklaracja na podatek leśny (załącznik nr 5).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka.

§ 3. Traci moc Uchwała NR IX/65/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2015 r. poz. 4572)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Paszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/77/16
Rady Gminy Nowinka
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/77/16
Rady Gminy Nowinka
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/77/16
Rady Gminy Nowinka
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/77/16
Rady Gminy Nowinka
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/77/16
Rady Gminy Nowinka
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe