Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/178/16 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 31 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów jej płatności oraz zwolnienia

Tekst pierwotny

Na podstawie art 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, 1045, 1890), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, Dz. U. z 2014 r. poz. 183, 1215 oraz z 2015 r. poz. 251, 699, 978, 1197, 1269, 1649) oraz art. 15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 774, 1045, 1283, 1777, 1890, 699) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/144/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 grudnia 2015 roku dotychczasową treść § 3 zmienia się na następującą: Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 758,47 zł dziennie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Jan Maciejewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe