Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/179/16 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Łapy w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856, Dz. U.z 2014 r. poz. 1794, Dz. U. z 2015 r. poz. 266) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Łapy w 2016 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Jan MaciejewskiZałącznik do Uchwały Nr XIX/179/16
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe