Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/76/16 Rady Gminy Orla

z dnia 31 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, poz. 1890), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1616, poz. 1830, poz. 1893, z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli stanowiącym załącznik do uchwały Nr XI/75/16 Rady Gminy Orla z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 1075), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 pkt. 1 lit. q otrzymuje brzmienie:

sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,",

b) ust. 1 pkt. 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,",

c) ust. 1 pkt. 3 lit. f otrzymuje brzmienie:

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,";

2) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Nadzór nad realizacją zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, w tym nad jakością działalności i usług, a także zgodnością zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Podlaski.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe