Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/119/16 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Siemiatycze w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) i art. 11a, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266) Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Siemiatycze w 2016 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska


Załącznik do Uchwały Nr XIX/119/16
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 31 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siemiatycze w 2016 roku.

Celem wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi" jest m.in:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

3) zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę;

4) zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację psów i kotów.

Podstawa prawna do działań Gminy:

· Ustawa z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890)

· Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266.)

· Ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688 i poz. 1793).

Program będzie realizowany przez Urząd Miasta Siemiatycze we własnym zakresie, przy współpracy ze stowarzyszeniami i wolontariuszami.

1. Działania dotyczące bezdomnych psów

Realizacja programu dotyczącego bezdomnych psów polega na:

1) umieszczaniu bezpańskich zwierząt w miejscu tymczasowego przetrzymywania, a następnie przy braku adopcji, przewiezieniu do Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Hajnówce;

2) zapewnieniu podstawowych badań lekarskich;

3) poszukiwaniu dotychczasowego właściciela psa;

4) po okresie kwarantanny w miejscu tymczasowego przetrzymywania (14 dni) przeprowadzaniu sterylizacji;

5) wykonywaniu szczepień ochronnych;

6) odłowie na terenie miasta Siemiatycze, wykonywanym w sposób doraźny, w oparciu o własnych przeszkolonych pracowników, lub zleceniu podmiotowi zewnętrznemu prowadzącemu schronisko dla zwierząt;

7) przekazywaniu psów pod opiekę osób wyrażających chęć utrzymywania bezdomnego zwierzęcia (tzw. adopcja);

8) kontrolowaniu warunków w jakich utrzymywane są psy adoptowane i pozostające w miejscu tymczasowego przetrzymywania (przytulisku).

W celu umożliwienia realizacji wymienionych działań w Gminie Miasto Siemiatycze utworzono:

a) Miejsce tymczasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt (przytulisko)

Jest to miejsce, czasowego pobytu zwierząt nie będące schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt (wyłapanych z terenu miasta Siemiatycze). Przytulisko prowadzi osoba zatrudniona przez Burmistrza Miasta Siemiatycze. W czasie pobytu w przytulisku zwierzęta są badane, szczepione, sterylizowane. Prowadzony jest rejestr wyłapanych psów, wraz z informacją o ich dalszych losach (pozostawieniu w przytulisku, przekazanie do adopcji - nieodpłatne przekazanie nowemu opiekunowi, lub też ewentualnemu przekazaniu do schroniska).

b) System adopcyjny

System adopcyjny polega na utrzymywaniu psa przez osobę fizyczną, która zgłosi chęć nieodpłatnej opieki nad bezdomnym psem. Kandydat na opiekuna musi wypełnić wniosek, w którym znajduje się szereg pytań dotyczących jego stosunku do zwierząt oraz warunków lokalowych.

Kontrolę warunków w jakich utrzymywany jest adoptowany pies przeprowadza przedstawiciel urzędu miasta lub członek organizacji zajmującej się ochroną zwierząt.

Właścicielem prawnym adoptowanego psa pozostaje adoptujący.

2. Działania dotyczące bezdomnych kotów

Realizacja programu dotyczącego bezdomnych kotów polega na wyłapaniu ich, poddaniu zabiegowi sterylizacji, zaszczepieniu przeciw wściekliźnie i wypuszczeniu na wolność w miejscu złapania oraz dokarmianiu. Wykonawcą zadania będzie przedstawiciel urzędu miasta lub członek organizacji zajmującej się ochroną zwierząt.

3. Działania dotyczące zwierząt gospodarskich

W przypadku konieczności zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, miasto wskazuje gospodarstwo rolne do ich przetrzymywania: gospodarstwo rolne Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie, ul. Długa 149a, Czaratajew.

4. Usługi weterynaryjne

Usługi weterynaryjne wykonywane będą przez Gabinet Weterynaryjny "Max-Vet" lek. wet. Władysław Stankiewicz, ul. Głowackiego 156, 17-300 Siemiatycze

Zakres usług obejmuje:

1) przeprowadzenie badań ogólnego stanu zdrowia psów i kotów;

2) wystawienie książeczki zdrowia;

3) szczepienia przeciw wściekliźnie;

4) inne szczepienia ochronne,

5) odrobaczanie;

7) wyjazdy do wypadków, w których poszkodowane są zwierzęta i zapewnienie im całodobowej opieki;

8) udział w akcjach związanych z potencjalnym zagrożeniem stwarzanym przez zwierzęta na terenie miasta;

9) usypianie ślepych miotów;

10) inne działania, które okażą się niezbędne w ramach realizacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi".

Zabiegi sterylizacji będą wykonywane przez Gabinet Weterynaryjny "BAWET" Beata Płotka, ul. Świętojańska 24, 17-300 Siemiatycze.

5. Finansowanie Programu.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie miasta Siemiatycze w wysokości czterdziestu tysięcy zł (40.000 zł).

Środki będą wydatkowane na podstawie wystawionych faktur i rachunków, według faktycznie poniesionych kosztów.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe