Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/110/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1830) w związku z art. 10 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX/43/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej, (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015r. poz. 2076) w § 8 po pkt. 12 dodaje się pkt. 13 w brzmieniu: ,, 13) Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. 2016, poz. 195)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Rudnik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe