Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/268/16 Rady Miasta Białystok

z dnia 29 lutego 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.441.416.181 zł, w tym dochody bieżące - 1.328.608.669 zł i dochody majątkowe - 112.807.512 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.107.865.898 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 333.550.283 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.484.089.997 zł, w tym wydatki bieżące - 1.245.630.261 zł i wydatki majątkowe - 238.459.736 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.083.909.712 zł,

b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 400.180.285 zł.

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 23.150.700 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 41.971.478 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 16.540.978 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 18.924.500 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.506.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 95.235.567 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 35.664.180 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 59.571.387 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/268/16
Rady Miasta Białystok
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2016 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/268/16
Rady Miasta Białystok
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2016 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/268/16
Rady Miasta Białystok
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/268/16
Rady Miasta Białystok
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/268/16
Rady Miasta Białystok
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe