Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 stycznia 2016r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok

Tekst pierwotny

Zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2015 r., poz. 1445) przedkładam sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 r.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonuje w oparciu o dyspozycje ustawowe wynikające z art. 38a ust. 1 wyżej cytowanej ustawy.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku posiada specjalny charakter jako instytucja o ustawowym umocowaniu utworzona jest z mocy prawa. Monitorując zagadnienia związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. m.in. poprzez cykliczne spotkania i analizę zagadnień z tym związanych, jest zespołem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Suwałk. Jej działalność umożliwia tworzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym oraz ułatwia współpracę podmiotów zainteresowanych zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.

Do zadań Komisji należy :

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta Suwałki,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli,

3) przygotowanie projektu miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4) opiniowanie projektów i innych programów współdziałania Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

5) opiniowanie projektu budżetu miejskiego - w zakresie, o którym mowa w pkt. 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4,

7) opiniowanie zleconych przez Prezydenta, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4 - 6, zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W okresie sprawozdawczym Komisja pracowała w składzie:

1. Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk - przewodniczący,

2. Zdzisław Koncewicz - radny Rady Miejskiej w Suwałkach,

3. Zdzisław Przełomiec - radny Rady Miejskiej Suwałkach,

4. Dariusz Siwicki - komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach,

5. Andrzej Przekopski - naczelnik Sztabu Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach,

6. Jarosław Golubek - naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach,

7. Teresa Dzienuć - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach,

8. Jarosław Lebiediew - dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach,

9. Alicja Jacewicz - naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego
w Suwałkach.

W pracach Komisji uczestniczyli również: Komendant Miejski Policji w Suwałkach, kierownicy powiatowych służb i inspekcji, straży, a także osoby zajmujące się problematyką patologii społecznej i zarządzania kryzysowego.

W 2015 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem odbyły się cztery posiedzenia Komisji, na których zostały omówione tematy dotyczące działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.

I. Posiedzenie w dniu 16 lutego 2015 roku.

Jednym z ważniejszych tematów, któremu na spotkaniu członkowie Komisji poświęcili wiele uwagi, było wypracowanie działań w związku z pojawiającym się zjawiskiem wprowadzania do obrotu środków psychoaktywnych, jakimi są dopalacze. Przez okres 2 lat nie zanotowano żadnych zdarzeń na terenie miasta w tym obszarze. Natomiast ostatnie zdarzenia, jakie miały miejsce w mieście na przełomie lat 2014-2015, tj. zgon trzech osób oraz informacje w mediach z tym związane, zmuszają do podjęcia dyskusji na ten temat. Kwestię tę przedstawił Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach, zwracając uwagę
na fakt, że jest to problem dotyczący nie tylko naszego miasta, ale też całego kraju. Spowodowało to dokonanie zmian w stosownych ustawach. Powiatowy Inspektor Sanitarny zapoznał członków Komisji z regulacjami prawnymi w tej kwestii, a mianowicie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Została ona opracowana w związku z dynamicznym rozwojem zjawiska dotyczącym wprowadzania do obrotu substancji psychoaktywnych, zwanych potocznie dopalaczami. Zgodnie z zapisami ww. ustawy dopalacze definiuje się jako środek zastępczy. Środek zastępczy to substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, lub też produkt, roślina, grzyb lub ich część, zawierająca taką substancję, używana zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach, jak środek odurzający lub substancja psychotropowa. W myśl ww. regulacji walką z dopalaczami zajmuje się inspekcja sanitarna, natomiast nakładanie kar odbywa się w trybie administracyjnym. Postępowanie to z uwagi na jego specyfikę - możliwość wnoszenia środków odwoławczych na każdym etapie postępowania, czyni je przewlekłym. Dopalacze - zawierające psychoaktywne substancje, są wprowadzane do obrotu jako np. "odświeżacze powietrza", "płyny czyszczące do komputera" "nawóz do kwiatów" czy pod innymi absurdalnymi nazwami. Można
je z łatwością nabyć korzystając z dostępnych form sprzedaży przez internet.

Wg informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach komunikaty prasowe, które ukazywały się w suwalskich mediach na temat zgonu trzech osób, nie były rzetelne i miały raczej na uwadze wywołanie niepotrzebnych sensacji. Komunikaty pojawiły się, zanim zakończono badania toksykologiczne.

Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował, że współpracuje z Komendą Miejską Policji w Suwałkach, Urzędem Celnym oraz zakładami opieki zdrowotnej. Kontroluje punkty handlowe pod kątem wprowadzania do obrotu substancji zastępczych. Poza kontrolami i działaniami represyjnymi prowadzona jest na szeroką skalę działalność edukacyjna ukierunkowana na profilaktykę uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu psychoaktywnych środków zastępczych w środowisku młodzieży, polegająca na podjęciu działań informacyjnych oraz zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z "eksperymentowaniem" z dopalaczami. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej prowadzą pogadanki, przekazują materiały propagujące szkodliwość zażywania tych substancji, wykorzystują również film pt. "Dopalacze testowane na tobie, nie na zwierzętach."

O sytuacji prawnej w tym zakresie poinformował także członków Komisji Komendant Miejski Policji. Kompetencje Policji w tym zakresie reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, która zawiera załączniki określające rodzaj narkotyków oraz substancji zakazanych czy też psychoaktywnych, które są zakazane w Polsce. Wszelkie sprawy związane z wprowadzaniem do obrotu substancji, poza wymienionymi w załącznikach
do ww. ustawy, nie są kwalifikowane jako przestępstwo i prowadzone są przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach.

Suwalska Policja współpracuje z suwalskim Inspektorem Sanitarnym w Suwałkach, jak również z Urzędem Celnym. Prowadzi także programy prewencyjne adresowane do dzieci i młodzieży sygnalizując szkodliwość korzystania z tych środków.

Członkowie Komisji wnioskowali, aby o tych sprawach sygnalizować w szkołach, mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Aby rozpoznać i zdiagnozować ewentualną skalę problemu wśród młodzieży, przewodniczący Komisji zalecił przeprowadzenie diagnozy w suwalskich szkołach w celu rozpoznania ewentualnej skali zagrożenia jakie może występować ze strony substancji zastępczych czy też innych. Koszty związane
z przeprowadzeniem diagnozy zostaną pokryte ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

(Diagnoza została opracowana w listopadzie 2015 r. Zostanie przedstawiona członkom Komisji na pierwszym posiedzeniu w 2016 r. Uwagi zawarte w tym dokumencie zostaną uwzględnione przy opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki oraz w Szkolnych Programach Profilaktyki).

Komenda Miejska Policji w Suwałkach oraz Straż Miejska zostały zobowiązane
do zintensyfikowania działań w obszarze monitorowania i kontrolowania, zwłaszcza miejsc, gdzie gromadzi się młodzież oraz w rejonach punktów handlowych, gdzie ewentualnie może być prowadzona sprzedaż "dopalaczy".

Członkowie Komisji przyjęli również informację z realizacji zadań zawartych w Miejskim programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli za 2014 r. Program został przekazany do realizacji instytucjom bezpośrednio zajmującym się sprawami zapewnienia bezpieczeństwa oraz innym podmiotom i jednostkom na terenie miasta. Realizacja programu przebiega zgodnie z założeniami.

Na tymże posiedzeniu członkowie Komisji debatowali nad projektem Programu na lata 2015-2018. Program ten jest kontynuacją zadań określonych w programach z lat poprzednich, ale ma na celu ograniczenie zjawisk i zachowań negatywnych mających wpływ
na poczucie i stan bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Program ujmuje następujące priorytety:

- działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i porządku,

- ograniczenie i przeciwdziałanie zjawiskom narkomanii i alkoholizmu oraz innym zjawiskom
i zachowaniom negatywnym,

- poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,

- poprawę bezpieczeństwa sanitarnego,

- eliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym,

- łagodzenie skutków bezrobocia i promocja zatrudnienia,

- poprawę bezpieczeństwa pożarowego.

W trakcie posiedzenia przyjęto również sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Suwałkach. Członkowie Komisji uznali, że rok poprzedni nie był sprzyjający dla Straży ze względu na krytyczną dyskusję medialną. Wymusiło to poszukiwanie pozytywnego spojrzenia na tę formację, choćby poprzez udzielenie jej wsparcia w zakresie, m.in. wyposażenia technicznego. Uznano, że Straż musi być bardziej widoczna i aktywna,
a wyposażona w odpowiednie środki techniczne i wsparcie mentalne, będzie istotnym czynnikiem zapewniającym ład, porządek i bezpieczeństwo mieszkańcom naszego miasta.

Członkowie Komisji w trakcie dyskusji nad sprawami porządku i bezpieczeństwa w
mieście, w trosce o ład, porządek i bezpieczeństwo mieszkańców, m.in. w centrum miasta, gdzie jest najwięcej lokali rozrywkowych, barów, pubów - wspólnie uznali, że w okresie letnim jest wskazany patrol Policji i Straży Miejskiej. Do godziny 22.00 rejony te patrolowane będą przez strażników miejskich, natomiast po godzinie 22.00 - przez funkcjonariuszy Policji.

Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się także ze stanem bezpieczeństwa pożarowego na terenie Suwałk. Członkowie Komisji pozytywnie odnieśli się do działań prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w Suwałkach. Z przedstawionej informacji wynika,
że w okresie sprawozdawczym na terenie działania jednostki nie zanotowano drastycznych zdarzeń związanych z zagrożeniem pożarowym, a siły i środki techniczne, jakimi dysponuje Komenda, są wystarczające do realizacji zadań.

II. Posiedzenie w dniu 28 maja 2015 roku.

Członkowie Komisji przyjęli informację na temat programów prewencyjnych realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Suwałkach. Programy prewencyjne nie wynikają same z siebie. Podstawę realizacji programów stanowi m.in. poziom zagrożenia przestępczością, który od kilku lat na terenie miasta wykazuje tendencję spadkową. Jest to również wynik prowadzonych programów i profilaktyki. Komenda Miejska Policji w Suwałkach realizuje szereg programów skierowanych do różnych grup mieszkańców, przede wszystkim do dzieci i młodzieży, jak też seniorów. Były to programy:

- "Stop patologiom". Program skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ukierunkowany przede wszystkim na zapobieganie przestępczości
i aspołecznych zachowań.

- "Uwaga zagrożenie ". Program skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży, jak też do seniorów.

- "Niebieska karta ". Program obejmujący przemoc w rodzinie, wskazujący, w jaki sposób ofiary mogą skorzystać z pomocy specjalistycznej.

- "Bezpieczne ferie". Program skierowany do dzieci i młodzieży, wskazujący elementy bezpiecznego zachowania w okresie ferii zimowych.

- "Prosto ze szkoły". Jedna z ciekawszych form angażowania młodych ludzi w kwestie związane z propagowaniem bezpieczeństwa poprzez realizację krótkich form czy etiud filmowych. Działanie to wspierane jest przez Miasto Suwałki.

- "Studenckie punkty informacyjne". To przedsięwzięcie jest współorganizowane
z wieloma podmiotami, m.in. ze Strażą Miejską i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Suwałkach. W jego realizację włączyli się także studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w zakresie pomocy osobom bezdomnym
w okresie zimowym.

- "Dzień bezpiecznego internetu". Program realizowany w szkołach w różnych formach w taki sposób, aby skutecznie dotrzeć do młodych ludzi i uświadomić im, jak bezpiecznie poruszać się po internecie, który jest przestrzenią stwarzającą wiele zagrożeń.

Programy tworzone są w oparciu o Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w oparciu o Rządowy Program Ograniczenia
Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem bezpieczniej", koordynowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Krajowy Program Niedostosowaniu Społecznemu
i Przestępczości Wśród Dzieci i Młodzieży.

Członkowie Komisji uznali, że szeroka gama programów prewencyjnych i działań edukacyjnych prowadzonych przez Komendę Miejską Policji w Suwałkach przy wsparciu Miasta Suwałki ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, głównie poprzez podnoszenie świadomości w zakresie niwelowania potencjalnych zagrożeń.

W trakcie posiedzenia członkowie Komisji omawiali kwestie bezpieczeństwa i spokoju na osiedlach mieszkaniowych zarządzanych m.in. przez Zarząd Budynków Mieszkalnych. Wiele miejsca poświęcili również kwestii dotyczącej bezpieczeństwa seniorów.

Poprawa bezpieczeństwa osób starszych to jedno z zadań Komisji, członkowie dostrzegają problem uważają, że jest on bardzo ważny i aktualny. Dyskutowano nad zagrożeniami, jakie wystąpić mogą w tym środowisku. Ludzie starsi w swojej naiwności dają się oszukać i łatwo nimi manewrować. W konsekwencji skutkować to może kłopotami nie tylko finansowymi. Aby temu zapobiec, podjęto kroki w celu pomocy w wydaniu poradnika kierowanego do seniorów. Oprócz poradnika Suwalska Rada Seniorów zamierza wdrożyć program kierowany do ludzi starszych pt. " Bezpieczny Senior".

Zdaniem przewodniczącego Komisji taki program w Suwałkach warto wdrożyć, mając na względzie bezpieczeństwo ludzi starszych. Jaki zakres ma obejmować ten program, powinni zdecydować sami seniorzy.

Z planami w tym zakresie członków Komisji zapoznał przedstawiciel Suwalskiej Rady Seniorów pan Włodzimierz Marczewski. Przypomniał, że w kwietniu 2015 r. został przyjęty Wieloletni Program Rządowy "Senior -widok" na lata 2015-2020. W oparciu o ten dokument opracowano założenia do suwalskiego programu, który będzie obejmował m.in. następujące przedsięwzięcia:

1) Zorganizowane kampanii społecznej " Bezpieczny Senior",

2) Spotkania seniorów z instytucjami statutowo czuwającymi nad bezpieczeństwem,

3) Nawiązanie współpracy z instytucjami, które będą realizowały ten program,

4) Opracowanie informatora obejmującego wszystkie elementy bezpieczeństwa,

5) Wydanie plakatu zwracającego uwagę na społeczną problematykę seniorów w naszym mieście oraz kampanię medialną.

Komisja uznała, że jest to bardzo ciekawa i ważna inicjatywa, którą warto popierać, dbając o bezpieczeństwo seniorów i wyznaczając osobę pana Włodzimierza Marczewskiego do koordynowania spraw związanych z opracowaniem informatora kierowanego do suwalskich seniorów. Projekt dokumentu zostanie przedstawiony członkom Komisji po jego opracowaniu.

Komisja zapoznała się także z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Suwałkach. Z informacji wynika, że najwięcej uwagi pracownicy Inspektoratu poświęcili sprawom związanym ze zwalczaniem choroby - afrykańskiego pomoru świń. Powiatowy Inspektor Weterynarii zapewnił, że sytuacja na terenie Miasta Suwałki i powiatu suwalskiego jest opanowana i nie ma zagrożenia. Afrykański pomór świń to choroba, na którą chorują dziki i świnie. Jest ona co prawda niegroźna dla ludzi, ale działania Inspektoratu prewencyjnie obejmują szeroko zakrojoną profilaktykę i monitoring zakładów spożywczych, rzeźni i masarni. Zakłady spożywcze w Suwałkach eksportują też znaczne ilości produktów mlecznych na rynki Afryki, Ameryki Południowej, Meksyku, natomiast drób eksportowany jest na zachód i południe. W tym przypadku kontrola weterynaryjna jest konieczna.

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach, który podejmował wiele inicjatyw służących poprawie stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego w naszym mieście.

III. Posiedzenie w dniu 28 września 2015 roku.

W trakcie posiedzenia przedstawiciel Suwalskiej Rady Seniorów omówił poradnik "Bezpieczny i Pogodny Senior". Członkowie Komisji po dyskusji uznali, że poradnik po drobnych korektach jest materiałem do przyjęcia. Zawiera on treści "branżowe" i stanowi cenne źródło informacji w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa skierowanego do seniorów.

Na posiedzeniu zapoznano się z oceną bezpieczeństwa i porządku publicznego obywateli na terenie Suwałk za I półrocze 2015 r. Członkowie Komisji przyjęli tę informację zwracając uwagę na kwestie związane ze spożywaniem alkoholu na terenach osiedli mieszkaniowych. Podobny problem zgłaszają właściciele ogródków piwnych w sezonie letnim. Jest to niewątpliwie zjawisko, na które należy zwrócić uwagę. Przewodniczący Komisji zalecił Straży Miejskiej i Policji zwrócenie szczególnej uwagi na ten problem
w celu jego wyeliminowania.

Zapoznano się także z oceną bezpieczeństwa pożarowego za I półrocze 2015 r. oraz wysłuchano informacji promującej działanie prewencyjne prowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach dotyczącą wyposażania gospodarstw domowych w automatyczne czujniki dymu i czujniki tlenku węgla. Członkowie Komisji uznali inicjatywę Komendy Miejskiej PSP za bardzo cenną. Wyposażenie mieszkań w takie urządzenia przyczynić się może do uratowania zdrowia i życia mieszkańców. Jest to jeden z elementów bezpieczeństwa pożarowego.

Członkowie Komisji wnioskowali również potrzebę dokonania przed sezonem zimowym przeglądu "pustostanów" na terenie Suwałk. Jest to działanie w kierunku odpowiedniego zabezpieczenia tych obiektów przez ich właścicieli przed dostępem osób trzecich, zwłaszcza przed osobami bezdomnymi. Do pilotowania tego tematu Komisja wskazała komendanta Straży Miejskiej.

IV. Posiedzenie w dniu 10 grudnia 2015 roku.

Członkowie Komisji poświęcili omówieniu spraw związanych z projektem budżetu na 2016 r. w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Skarbnik Miasta przedstawił projekt budżetu. Komisja przeanalizowała plan dochodów i wydatków na 2016 r. w pozycjach dotyczących porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Po analizie przedstawionego projektu budżetu miasta Komisja pozytywnie zaopiniowała plan dochodów i wydatków w części dotyczącej zadań związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli.

W trakcie posiedzenia zasygnalizowano także kwestię dotyczącą niedoświetlenia terenu wokół dworca PKP przy ul. Kolejowej. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, jak również pasażerów istnieje pilna potrzeba doświetlenia tego rejonu miasta. Przewodniczący Komisji przyjął ten wniosek i skieruje sprawę do odpowiedniej komórki w celu rozpoznania tego problemu i podjęcia działań w celu naprawy lub modernizacji tego oświetlenia.

Komisja zapoznała się z również z informacją Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach na temat zapewnienia pomocy osobom potrzebującym wsparcia w sezonie zimowym 2015/2016. Jest to zawsze ciężki okres dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, m.in. dla osób bezdomnych. Udzielenie wsparcia takim osobom dotyczy w szczególności zapewnienia noclegów, zaopatrzenia w ciepłą odzież i posiłki, jak też wsparcia w dotarciu do odpowiednich instytucji pomocy społecznej, służb porządkowych itp.

Miasto na ten okres przygotowało 20 miejsc noclegowych dla bezdomnych mężczyzn w noclegowni przy ul. Sportowej 24, natomiast w przypadku bezdomnych kobiet (również
i mężczyzn) wszyscy potrzebujący mogą korzystać z miejsc w Domu dla osób bezdomnych
i najuboższych "Monar-Markot" w Garbasie II k. Filipowa. W sytuacji interwencji kryzysowej osoby korzystać mogą też z miejsc w hostelu przy MOPS Suwałki przy
ul. 23 Października 20. Osobom bezdomnym chorym i samotnym zapewnia się posiłki. Opracowano także ulotkę, która została rozpowszechniona. Obejmuje ona informację o adresach placówek i numerach telefonów, pod którymi osoby bezdomne mogą oczekiwać pomocy w formie schronienia, posiłku czy też zaopatrzenia w odzież.

W trakcie posiedzenia dyskutowano również o potrzebie kontynuowania zadania związanego z prowadzeniem tzw. "ogrzewalni". Takie pomieszczenie zapewniłoby doraźnie zabezpieczenie dla osób bezdomnych w okresie zimowym. Taka ogrzewalnia była prowadzona w Suwałkach przez stowarzyszenie "Featon" przy ul. Pułaskiego. Ze względu
na nierzetelne wywiązywanie się z realizacji tego zadania zaszła konieczność rozwiązania umowy z ww. stowarzyszeniem. Jest to temat otwarty, do którego należy powrócić.

Komisja uznała, że działania podejmowane na rzecz pomocy ludziom bezdomnym
i niezaradnym życiowo w okresie zimy są jak najbardziej wskazane. Zapewnienie wielu form niesienia pomocy osobom dotkniętym bezdomnością pozwala stwierdzić, że Miasto Suwaki robi wiele, aby taką pomoc zapewnić.

Członkowie Komisji dyskutowali nad planem pracy na 2016 r. Zgłoszono uwagę, aby w planie pracy znalazły się tematy związane również z kwestią bezrobocia czy też sprawami związanymi z eksmisjami z lokali mieszkalnych. Warto by na jedno ze spotkań zaprosić dowódcę 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wnioskując o przedłożenie stosownej informacji, w zakresie funkcjonowania Dywizjonu.

Ponadto ustalono, że w związku ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta zostanie zamieszczony apel
na temat zachowania bezpieczeństwa przy używaniu fajerwerków. Apel zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w DwuTygodniku Suwalskim.

Podsumowując, stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Suwałkach utrzymuje się
na dobrym poziomie. Niemniej jednak Komisja nadal będzie monitorowała działania w tym zakresie.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe