Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku

z dnia 4 kwietnia 2016r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Supraślu przeprowadzonych w dniu 3 kwietnia 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm[1]).) Komisarz Wyborczy w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Supraślu przeprowadzonych w dniu 3 kwietnia 2016 r.

Część I.
Dane ogólne

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.

2. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów przez 2 komitety wyborcze.

3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła

825

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

185

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

185

22,42%

7. Wybrano 1 radnego.

Część II.
Wyniki wyborów

Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 10

1. Liczba wybieranych radnych wynosiła

1

2. Wybory odbyły się

3. Głosowanie przeprowadzono.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

825

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

185

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosłaczyli frekwencja wyborcza wyniosła

185

22,42%

7. Liczba głosów nieważnych wyniosła

co stanowi 1,08 % ogólnej liczby głosów, w tym

2

1) z powodu postawienia znaku "x" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów

2

2) z powodu niepostawienia znaku "x" obok nazwiska żadnego kandydata

0

3) z powodu postawienia znaku "x" wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata

0

8. Liczba głosów ważnych wyniosła
co stanowi 98,92 % ogólnej liczby głosów.

183

9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1)

SAKOWSKI Radosław

lista nr 1 KWW Za Lasem Nasza Gmina

98

2)

CHLABICZ Sławomir

lista nr 2 KWW Razem Gmina

85

10. Radnym został wybrany:

1) z listy nr 1 KWW Za Lasem Nasza Gmina

a) SAKOWSKI Radosław

11. W okręgu wyborczym wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku


Bogdan Łaszkiewicz


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044, 1045 , 1923 i 2281

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe