Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/180/16 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 68 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777; z 2016 r. poz. 65 ) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa warunki udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu.

§ 2. Określa się wysokość stawek procentowych udzielanych bonifikat:

1. Grupa A - 80% od ceny sprzedaży lokali w budynkach położonych przy:

1) ul. Jeziornej numer 12, 39, 41,

2) ul. Klubowej numer 5,

3) ul. Leśnej numer 4, 6, 8, 10, 12,

4) ul. Robotniczej numer 1, 2, 3, 5,

5) ul. Tartacznej numer 14, 19, 28, 30, 32,

6) ul. Turystycznej numer 39.

2. Grupa B - 50% od ceny sprzedaży lokali w budynkach położonych przy:

1) ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich numer 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,

2) ul. Robotniczej numer 4, 6, 8,

3) ul. Turystycznej numer 12, 20B,

4) ul. Obrońców Westerplatte numer 40, 40a,

5) ul. Armii Krajowej numer 17,

6) ul. Przemysłowej numer 1a, 1b,

7) ul. 29 Listopada numer 6, 8, 10, 11,12, 14, 20,

8) ul. Młyńskiej numer 30, 44,

9) ul. 3 Maja numer 39,

10) ul. Kościelnej numer 6,

11) ul. Kasztanowej numer 6.

3. Grupa C - 40% od ceny sprzedaży lokali w budynkach położonych przy:

1) ul. Śródmieście numer 2, 3, 5,

2) ul. Obrońców Westerplatte numer 1, 3, 5, 7,

3) ul. mjr Henryka Sucharskiego numer 4, 6.

§ 3. Określa się warunki udzielania bonifikat:

1) jednorazowa zapłata ceny sprzedaży przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność,

2) najemca nie zalega z zapłatą czynszu z tytułu najmu lokalu na dzień złożenia wniosku,

3) przy bonifikacie w wysokości 80% poza warunkami wymienionymi w punkcie 1 i 2 winny być spełnione łącznie następujące warunki:

a) wniosek o wykup lokali złożą jednocześnie wszyscy najemcy lokali w danym budynku, w którym nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego lub wniosek o wykup lokali złożą jednocześnie wszyscy najemcy lokali w budynku, w którym powstała wspólnota mieszkaniowa,

b) wszyscy najemcy, o których mowa w pkt 3 lit. a uiszczą jednorazowo cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustaloną w protokole z rokowań, co najmniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego,

c) wszyscy najemcy, o których mowa w pkt 3 lit. a przystąpią w tym samym dniu do umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego.

§ 4. Sprawy wszczęte w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych, lecz nie zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, prowadzi się na podstawie jej przepisów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XL/257/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny, zmieniona uchwałą Nr XII/102/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 lutego 2012 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe