Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/181/16 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr XX/170/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 i poz. 1890), art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz.1777) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/170/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji uchyla się par. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz


Uzasadnienie

W uchwale zrezygnowano z prawa pierwokupu, które skutkuje dla właścicieli zbywających nieruchomości w strefie rewitalizacji przedłużeniem procesu sprzedaży oraz dodatkowymi kosztami, w postaci opłaty za 2 akty notarialne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe