Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/188/16 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 i poz. 1890) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Mieście Augustów, zwanej dalej "Miastem".

§ 2. 1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały jest formą współpracy Miasta z jego mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności Miasta.

2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz przyczyniać się do poprawy warunków ich życia.

§ 3. 1. Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwanym dalej "wnioskami", mogą wystąpić mieszkańcy Miasta bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą".

2. Podmioty określone w ust.1, zwane dalej "wnioskodawcami", mogą występować z inicjatywą realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie określonym w art. 19b ust. 1 ustawy.

3. Wnioski składa się w Urzędzie Miejskim w Augustowie.

4. Wniosek, o którym mowa w § 3, stanowi wniosek w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 4. 1. Przed złożeniem wniosku istnieje możliwość skonsultowania jego treści pod względem wymogów formalnych z pracownikami Urzędu Miejskiego w Augustowie.

2. Oceny formalnej złożonych wniosków dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Augustowie wskazani przez Burmistrza Miasta Augustowa.

3. Burmistrz Miasta Augustowa może powołać zespoły do spraw oceny wniosków.

4. Oceny wniosków dokonuje się na podstawie szczegółowych kryteriów, które obejmują:

1) celowość realizacji zadania publicznego ze względu na potrzeby mieszkańców Miasta;

2) formę udziału mieszkańców w realizacji zadania, w tym wielkość wnoszonego wkładu własnego przez wnioskodawców;

3) stopień zaangażowania środków budżetu Miasta w realizację zadania;

4) spójność wnioskowanego zadania z zadaniami własnymi, polityką i dokumentami strategicznymi Miasta;

5) koszt utrzymania wnioskowanego zadania po jego realizacji;

6) trwałość zadania.

§ 5. Kryteria, o których mowa w § 4 ust. 4, punktowane są w sposób następujący:

1) kryterium celowości realizacji zadania publicznego ze względu na potrzeby mieszkańców miasta - od 1 do 5 punktów;

2) kryterium formy udziału mieszkańców w realizacji zadania, w tym wielkość wnoszonego wkładu własnego przez wnioskodawców:

a) wkład pieniężny - maksymalnie 5 punktów;

b) pracy społecznej na rzecz wnioskowanego zadania - maksymalnie 3 punkty;

c) świadczenia rzeczowego - maksymalnie 2 punkty (przyznawane w przypadku, gdy stanowi ono minimum 10% wartości wnioskowanego zadania);

3) kryterium stopnia zaangażowanie środków budżetu miasta w realizację zadania:

a) od 0% do 20% wartości zadania - 5 punktów;

b) od 21% do 40% wartości zadania - 4 punkty;

c) od 41% do 60% wartości zadania - 3 punkty;

d) od 61% do 80% wartości zadania - 2 punkty;

e) powyżej 80% wartości zadania - 1 punkt;

4) kryterium spójności wnioskowanego zadania z zadaniami własnymi, polityką i dokumentami strategicznymi Miasta- od 1 do 5 punktów;

5) kryterium kosztu utrzymania wnioskowanego zadania po jego realizacji - od 1 do 5 punktów;

6) kryterium trwałość zadania - od 1 do 5 punktów.

§ 6. 1. Ostatecznego wyboru złożonych wniosków w ramach inicjatywy lokalnej dokonuje Burmistrz Miasta Augustowa.

2. Burmistrz Miasta Augustowa może powołać zespół do spraw wspierania inicjatyw lokalnych, zespół pełni funkcję doradczą i opiniującą przy rozpatrywaniu wniosków.

3. W przypadku uwzględnienia wniosku, z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej, określająca wzajemne prawa i obowiązki stron w tym harmonogram prac i kosztorys.

§ 7. O podjętym rozstrzygnięciu wnioskodawca powiadamiany jest w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

§ 8. Traci moc uchwała nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2010 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w art. 19c ust. 1, jako jedną z form współpracy mieszkańców
z samorządem wprowadziła realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Rada Miejska w Augustowie przyjęła stosowną uchwałę w dniu 26 marca 2015 roku. Analiza jej funkcjonowania pokazała, że dotychczasowe rozwiązania utrudniają właściwe wykorzystanie formuły inicjatywy lokalnej dla realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne i celowe.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe