Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/92/16 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) w związku z art. 10 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/166/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 802 i poz. 2023 oraz z 2014 r. poz. 114 i 2809) wprowadza się następujące zmiany: w § 6 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie świadczenia wychowawczego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Marek Protasiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe