Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/129/16 Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Radziłów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2015 r.,poz. 1515 z późn. zm.), i art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka;

2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów.

§ 2. Uchwała określa zasady ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Radziłów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzania tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów.

§ 3. Do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodach tych szkół.

§ 4. 1. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;

2) niepełnosprawność dziecka - 4 pkt;

3) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 3 pkt;

4) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 3 pkt;

5) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt.

2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów:

1) dokumentacja będąca w posiadaniu szkoły w odniesieniu do ust. 1 pkt. 1 i 4;

2) oświadczenie rodzica w odniesieniu do ust. 1 pkt. 2,3 i 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska


Uzasadnienie

Przedmiotowy projekt uchwały jest związany z realizacją zapisów zawartych
w art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty
(Dz.U. z 2015r, poz. 2156 z późn. zm.).

"3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu
na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5. Przepisy art. 20c ust. 9 i 10 stosuje się.

4. Kryteriom, o których mowa w ust. 3, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe