Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/131/16 Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Radziłów w 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm) po zasięgnięciu opinii:

1) Powiatowego Inspektora Weterynarii w Grajewie,

2) Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie,

3) Koła Łowieckiego "CIETRZEW" w Prostkach,

4) Koła Łowieckiego "PONOWA",

5) Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 125 "ROGACZ",

6) Koła Łowieckiego "DZIK" w Białymstoku,

7) Koła Łowieckiego "CZAJKA", uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Radziłów w 2016 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska


Załącznik do Uchwały Nr XX/131/16
Rady Gminy Radziłów
z dnia 31 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Radziłów w 2016 r.

§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych gminy.

§ 2. § 2. Celem niniejszego programu jest:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) wykonywanie sterylizacji albo kastracji zwierząt umieszczonych w schronisku;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) propagowanie usypiania ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 3. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Radziłów polegać będzie na:

1) odławianiu i umieszczaniu w schronisku zwierząt bezdomnych, zagubionych i błąkających się po terenie gminy Radziłów przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą Radysy 13, 12-230 Biała Piska prowadzone przez Grażynę Jadwigę Dworakowską na zgłoszenie pracownika Urzędu Gminy Radziłów, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadając im cierpienia, i ich utrzymanie w schronisku;

2) objęciu opieką zwierząt przebywających w schronisku w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu ich adopcji poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej przez w/w Schronisko.

§ 4. Zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym, w tym ich dokarmianie będzie realizowane przez Urząd Gminy, który dokona zakupu karmy i przekaże dla społecznych opiekunów, którzy mieszkają w miejscu bytowania kotów wolno żyjących celem ich dokarmiania oraz zlecanie leczenia kotów w lecznicy zwierząt w miarę potrzeb.

§ 5. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:

1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;

2) organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności;

3) propagowanie działań ograniczających rozrodczość zwierząt domowych poprzez wykonywanie zabiegów sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów.

§ 6. Zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt domowych umieszczonych w Schronisku wykonywane będą na następujących zasadach (z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek):

Gmina Radziłów pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji;

§ 7. 1 Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych realizowane jest przez Schronisko, poprzez przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji, prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska, organizowanie imprez promujących adopcję zwierząt oraz współpracę w zakresie znajdowania nowych opiekunów z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt.

2. Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być przekazywane do adopcji po odbyciu 14 dniowej kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko- weterynaryjnych.

3. Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości z adresem zameldowania, po podpisaniu umowy adopcyjnej.

§ 8. Usypianie ślepych miotów wykonywane będzie na terenie lecznicy weterynaryjnej: Usługi weterynaryjne Włodzimierz Grądzki, ul. Karwowska 38, 19-213 Radziłów na podstawie zlecenia wystawionego przez pracownika Urzędu Gminy.

§ 9. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy zapewniać będzie gospodarstwo rolne Pani Elżbiety Klimaszewskiej zam. Klimaszewnica 2 19-213 Radziłów.

§ 10. § 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń szczególnie drogowych z udziałem zwierząt realizuje:

1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku;

2) Lecznica zwierząt: Usługi weterynaryjne Włodzimierz Grądzki, ul. Karwowska 38, 19-213 Radziłów w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Radziłów na podstawie zleceń.

§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Radziłów na rok 2016

Lp.

Jednostka realizująca

Środki finansowe (zł)

Zadania jednostki

1.

Urząd Gminy Radziłów

ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

37 000,00

1. zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Radziłów i ich odławianie zgodnie z umową - 27.600,00 zł
2. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie - 2000,00 zł
3 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach w przypadkach zdarzeń drogowych - 2000,00 zł
4. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku bądź azylu dla zwierząt - 1400,00 zł
5. usypianie ślepych miotów - 2000,00 zł.

6. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 2000,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe