Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/136/16 Rady Gminy Radziłów

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmiany statutu Gminy Radziłów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Radziłów uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/169/09 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziłów, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " Przebieg sesji nagrywa się na nośniku elektronicznym i przechowuje do czasu przyjęcia protokołu z sesji. Nagranie służy tylko jako pomoc techniczna do sporządzania protokołu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Klimaszewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe