Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 141/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm ) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna

§ 3. Traci moc uchwała Nr 60/XI/11 Rady Miejskiej z dnia 19 sierpnia 2011r.
w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 223, poz. 2633, z 2012 r. poz. 4209, z 2013 r., poz. 4362, z 2014 r., poz. 2969).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Mioduszewski


Załącznik do Uchwały Nr 141/XVIII/16
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 31 marca 2016 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUCZYNIE

Postanowienia Ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie , zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz.163 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.114 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna (Dz.U.z 2014r., poz. 567 ),

4) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195)

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885
z późn. zm.),

9) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm. ),

11) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(t.j. Dz.U. z 2015r., poz.859 z późn. zm.),

12) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.),

13) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.),

14) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390),

15) ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863),

16) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.),

17) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2012r., poz.1059 z późn. zm.),

18) innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek Pomocy Społecznej,

19) niniejszego Statutu.

§ 2. 1.Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Szczuczyn realizującą zadania pomocy społecznej.

2. Ośrodek jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 3. 1. Terenem działania Ośrodka jest gmina Szczuczyn.

2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Szczuczynie przy ul. Plac 1000-lecia 23.

3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą o pełnym brzmieniu i adresem.

4. Ośrodek przy znakowaniu spraw posługuje się symbolem OPS.

§ 4. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdział 1

Cele i zadania Ośrodka

§ 5. 1.Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania administracji rządowej zlecone gminie, wchodzące w zakres pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

§ 6. 1. Zadania pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych Gminie, Ośrodek wykonuje zgodnie z ustaleniami przekazywanymi przez Wojewodę.

2. W zakresie zadań własnych Gminy Ośrodek kieruje ustaleniami Burmistrza Szczuczyna.

§ 7. Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

2) sporządzanie zgodnie z art.16a ustawy o pomocy społecznej oceny w zakresie pomocy społecznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemających dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

13) dożywanie dzieci;

14) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu;

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego;

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

18) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

§ 8. Do zadań własnych Gminy realizowanych przez Ośrodek należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnianie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4) opracowanie i realizacja projektów socjalnych;

5) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

6) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

§ 9. Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek należy:

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną;

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

§ 10. 1. Ośrodek jest:

1) realizatorem zadań z pomocy społecznej,

2) realizatorem ustawy o świadczeniach rodzinnych,

3) realizatorem zaliczki i funduszu alimentacyjnego,

4) realizatorem pomocy materialnej uczniom ,

5) realizatorem dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego,

6) realizatorem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

7) realizatorem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

8) realizatorem ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

9) realizatorem ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

10) realizatorem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

2. Ośrodek może być także realizatorem innych zadań wynikających z przepisów szczególnych na podstawie stosownych upoważnień.

§ 11. Do zadań Ośrodka w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizowanych przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną, należy ustalenie prawa i wypłacanie świadczeń w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i pomocy państwa w wychowaniu dzieci..

§ 12. Ośrodek realizuje zadanie wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez:

1) zasady i tryb postępowania w sprawach przyznania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

2) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych "świadczeniami z funduszu alimentacyjnego",

3) zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4) działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 13. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty poprzez przyznawanie
i wypłacanie pomocy materialnej uczniom.

§ 14. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i dodatku energetycznym poprzez ustalanie uprawnień i wypłacanie tych dodatków.

§ 15. 1. Ośrodek realizuje zadania w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie m.in.:

1) podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności
w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym

2) realizuje gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

3) prowadzi obsługę organizacyjno- techniczną zespołu interdyscyplinarnego

§ 16. Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, w szczególności poprzez prace z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej

§ 17. Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o karcie dużej rodziny poprzez przyznawanie bądź odmowę członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny

§ 18. 1. W celu realizacji zadań określonych ustawą o pomocy społecznej Ośrodek współpracuje
z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Przy realizacji swych zadań Ośrodek współpracuje także z innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 2

Organizacja Ośrodka

§ 19. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka.

2. Kierownika ośrodka powołuje, odwołuje Burmistrz Szczuczyna, który także ustala jego wynagrodzenie i określa zakres czynności.

3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a ponadto:

1) organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez pracowników Ośrodka;

2) składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej;

3) realizuje zadania przypisane ustawą o pomocy społecznej;

4) prowadzi gospodarkę finansową Ośrodka;

5) zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka;

§ 20. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz szczegółowy zakres poszczególnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny ustalony zarządzeniem Kierownika Ośrodka .

§ 21. 1. Burmistrz Szczuczyna udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach należących do właściwości gminy z zakresu pomocy społecznej oraz może upoważnić do wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia wychowawczego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, pomocy materialnej oraz innych upoważnień wynikających z ustaw.

2. Upoważnienie o którym mowa w ust. 1, może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

§ 22. Ośrodek jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 23. 1.Ośrodek jako jednostka budżetowa prowadzi księgowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

1) Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków budżetowych zatwierdzony przez Radę Miejską.

2) Ośrodek dysponuje własnym kontem w Banku, na który przekazywane są środki finansowe na zadania własne i zlecone.

§ 24. Działalność Ośrodka finansowa jest:

1) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych Gminie,

2) z budżety Gminy w zakresie zadań własnych.

§ 25. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Szczuczyna.

§ 26. Nadzór nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

§ 27. Zmian statutu dokonuje się w drodze uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie.

§ 28. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o zasiłku dla opiekuna, ustawy o dodatkach mieszkaniowych i dodatku energetycznego, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, akty wykonawcze do tych ustaw oraz inne przepisy prawa.

Przewodniczący Rady


Tomasz Mioduszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe