Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/134/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1515, 1890) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2016 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Załącznik do Uchwały Nr XX/134/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 31 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2016 roku.

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Wasilkowie, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Wasilkowa wykonuje zadania;

2) Zakładzie, należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie jako podległą Burmistrzowi Wasilkowa jednostkę organizacyjną;

3) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski z siedzibą: Radysy 13, 12-230 Biała Piska;

4) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

5) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2016 roku.

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Wasilkowa.

2. Realizatorami Programu są:

1) Zakład,

2) Schronisko;

3) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Urzędem i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Wasilków.

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Program obejmuje:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku oraz w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

7) usypianie ślepych miotów.

§ 4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

2) Zakład poprzez finansowanie wyłapywania i poddawania zabiegowi sterylizacji lub kastracji;

3) organizacje pozarządowe poprzez promocję zabiegu sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących;

§ 5. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wasilków realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska;

2) Urząd poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, z którym zawarto umowę, na zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich, tj. gospodarstwo położone w miejscowości Horodnianka nr 15, prowadzone przez Pana Władysława Kamińskiego.

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

4) Zakład poprzez finansowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym ich dokarmianie.

2. Opieka weterynaryjna i leczenie bezdomnych zwierząt prowadzone są na podstawie umowy przez Lecznicę Zwierząt w Wasilkowie z/s przy ul. Grodzieńskiej 1 oraz Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku.

3. Zakład zapewni transport zwierząt gospodarskich do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Urząd podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

5. Gospodarstwo rolne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 musi spełniać minimum standardów sanitarnych i weterynaryjnych.

6. Osoby opiekujące się zwierzętami powinny wykazywać przyjazny stosunek do zwierząt oraz odpowiednią wiedzę w tym kierunku (ukończoną szkołę, szkolenie bądź doświadczenie w pracy ze zwierzętami).

§ 6. 1. Odławianie zwierząt, o których mowa w § 1, prowadzone będzie w sposób:

a) stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności z uwagi na agresywne zachowanie zwierząt lub podejrzenie choroby zakaźnej, a także w przypadku, gdy zwierzę potrzebuje natychmiastowej pomocy (np. jest ranne, po wypadku, ciężarne),

b) okresowy, nie mniej niż jeden raz w roku - w odniesieniu do większych obszarów Gminy Wasilków.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wasilków realizują:

a) Schronisko poprzez przewożenie bezdomnych zwierząt domowych do Schroniska;

b) organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zakładem - odłowione zwierzęta przekazywane są do Schroniska.

3. Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt określają przepisy wykonawcze do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1) Urząd poprzez współpracę ze społecznymi opiekunami kotów i udzielanie im wszechstronnej pomocy oraz prowadzenie edukacji w zakresie odpowiedzialnego dożywiania zwierząt.

2) Zakład poprzez:

a) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące;

b) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania, w tym zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt,

c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;

d) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich rozrodczości,

e) współdziałanie z organizacjami społecznymi,

3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Urząd oraz podlegające Burmistrzowi Wasilkowa jednostki organizacyjne poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska;

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 9. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje na podstawie umowy ASTEC Piotr Jaworowicz z siedzibą: ul. Białostocka 82 A, 16-100 Sokółka.

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2) Zakład poprzez:

a) dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów na podstawie umowy z Lecznicą Zwierząt w Wasilkowie z siedzibą: ul. Grodzieńska 1, 16-010 Wasilków;

b) finansowanie usypiania ślepych miotów właścicielom suk i kotek, które w najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt właściciela (właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa oświadczenie, że podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji);

c) finansowanie usypiania ślepych miotów wolno żyjących kocic.

§ 11. Urząd w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

§ 12. 1. Koszty realizacji zadań określonych w Programie ponosi Gmina Wasilków.

2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Wasilków na rok 2016 w wysokości: 168.710,00 zł, z czego:

a) na odławianie i zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom przeznacza się 118.800,00zł;

b) na opiekę weterynaryjną, usypianie ślepych miotów i sterylizację oraz kastracje bezdomnych zwierząt przeznacza sie 6.480,00zł;

c) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami przeznacza się 3.240,00zł;

d) na pozostałe działania, przewidziane w Programie przeznacza się 40.190,00zł.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2 mogą być wydatkowane poprzez zlecanie:

a) zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji;

b) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe