Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/135/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmiany nadanego Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1890), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1830) w zw. z art. 10 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/45/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wasilkowie, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 dodaje się punkt 10 w brzmieniu:

Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195)";

2) w § 9 ust. 1 Statutu dodaje się punkt 16 w brzmieniu:

realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci";

3) § 24 Statutu otrzymuje brzmienie:

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, akty wykonawcze do tych ustaw oraz inne przepisy prawa.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe