Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/136/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz.1045, poz. 1890), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40; z 2015 r. poz. 1045), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz.1283, poz. 1777, poz. 1890), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 465; z 2015 r. poz. 1045) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XVI/105/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 4562) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 3 stanowiący wzór deklaracji na podatek rolny otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 4 stanowiący wzór deklaracji na podatek leśny otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/136/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/136/16
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe