Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 88.2015 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz.238, 532,1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) w związku z § 10 ust. 3 Uchwały Nr XI.60.2015 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę- 34.750 zł

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę- 34.750 zł

3. Powyższych zmian dokonano zgodnie z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem- 10.467.798,25 zł

- z tego: bieżące 9.867.798,25 zł, majątkowe 600.000 zł.

2) Plan wydatków ogółem- 10.439.358,25 zł

- z tego: bieżące 9.079.358,25 zł, majątkowe 1.360.000 zł.

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 28.440 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT


Tadeusz Tokarewicz


Załącznik do Zarządzenia Nr 88.2015
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki


Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Zmiany w planie wydatków polegają na dokonaniu przesunięć między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu : m.in. na zakup usług zdrowotnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe