reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/71/2016 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 11 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ oraz art.211, art. 212 art.214, art.215,art. 235, art.236, art.237 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm./ Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach na 2016 rok - załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały Rady Gminy.

§ 5. Paragraf 7 Uchwały Nr IX/53/2015 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nurzec-Stacja na rok 2016 otrzymuje brzmienie: " Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na : 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 580 000 zł " .

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem - 13 574 591 zł, z tego bieżące - 12 744 591 zł, w tym zlecone- 3 281 322 zł; majątkowe- 830 000 zł,

- Plan wydatków ogółem - 13 841 966 zł, z tego bieżące - 12 785 088 zł, w tym zlecone -

- 3 281 322 zł; majątkowe - 1 056 878 zł. Deficyt budżetowy wynosi 267 375 zł . Źródłem finansowania deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp - 267 375 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/2016
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 11 marca 2016 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016r.

w złotych

Klasyfikacja

Rodzaj zadania

Zmniejszenie

Zwiększenie

Rodzaj dochodu

Plan po zmianach

dział

rozdział

§

600

60016

6330

własne

386 153,00

majątkowy

400 000,00

756

75615

0310

własne

9 001,00

bieżący

515 766,00

756

75615

0910

własne

200,00

bieżący

200,00

756

75618

0460

własne

510,00

bieżący

1 710,00

756

75618

0690

własne

5 624,00

bieżący

77 400,00

801

80104

0660

własne

20 000,00

bieżący

20 000,00

801

80104

0830

własne

20 000,00

bieżący

0

926

92605

0970

własne

74,00

bieżący

74,00

Razem

406 153,00

35 409,00

13 574 591,00

Objaśnienia do tabeli :

dz. 600 - zmniejsza się plan dochodów z tyt. dotacji z budżetu państwa o kwotę 386 153 zł w związku z osiągnięciem niższej kwoty wydatków w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa ciągu ulic Okrężnej i Świerczewskiego w miejscowości Nurzec-Stacja wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

dz. 756- o łączną kwotę 15 335 zł zwiększa się plan dochodów, z tego z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 9 001 zł, z tyt. odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 200 zł, z tyt. opłaty eksploatacyjnej o kwotę 510 zł oraz z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego o 5 624 zł.

dz. 801- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się plan dochodów z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w kwocie 20 000 zł do właściwego paragrafu dochodów.

dz. 926 - o kwotę 74 zł zwiększa się plan dochodów w związku z rozliczeniem dotacji przez Klub Sportowy za 2015 rok.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/71/2016
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 11 marca 2016 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

w złotych

Klasyfikacja

Rodzaj zadania

Zmniejszenie

Zwiększenie

Rodzaj wydatku

Plan po zmianach

dział

rozdział

§

010

01010

4480

własne

9 001,00

bieżący

73 367,00

010

01010

01010

6060

własne

40 000,00

majątkowy

40 000,00

600

60016

6050

własne

741 504,00

majątkowy

883 500,00

750

75023

4270

własne

50 000,00

bieżący

50 000,00

754

75404

6170

własne

5 000,00

majątkowy

5 000,00

801

80104

4210

własne

11 000,00

bieżący

58 500,00

801

80104

6060

własne

11 000,00

majątkowy

11 000,00

851

85154

4170

własne

1 000,00

bieżący

8 000,00

851

85154

4210

własne

6 000,00

bieżący

8 800,00

851

85154

4300

własne

7 634,00

bieżący

10 134,00

852

85295

3110

własne

2 000,00

bieżący

34 000,00

854

85415

3240

własne

12 500,00

bieżący

13 400,00

900

90015

6050

własne

35 000,00

majątkowy

65 000,00

Razem

752 504,00

179 135,00

13 841 966,00

Objaśnienia do tabeli:

dz.010 - o kwotę 9 001 zł zwiększa się plan wydatków z tytułu podatku od nieruchomości od budowli związanych z kanalizacją i wodociągami; wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Tymiance i przeznacza się na ten cel 40 000 zł.

dz. 600 - zmniejsza się o kwotę 761 504 zł wydatki na realizację inwestycji pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa ciągu ulic Okrężnej i Świerczewskiego w miejscowości Nurzec-Stacja wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz wprowadza się nowe zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa ulicy Drzewnej, Pawlonki, Akacjowej i Poniatowskiego w Nurcu-Stacji wraz z infrastrukturą techniczną" , na które przeznacza się w 2016r. kwotę 20 000 zł.

dz. 750- na remont schodów wejściowych do budynku urzędu gminy oraz wewnątrz budynku przeznacza się kwotę 50 000 zł.

dz. 754- kwotę 5 000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji.

dz. 801 - dokonuje się zmiany o kwotę 11 000 zł w związku z koniecznością zakupu do przedszkola obieraczki i zmywarki.

dz. 851 - o łączną kwotę 14 634 zł zwiększa się plan wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to środki niewykorzystane w roku 2015.

dz. 852 - zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie programu dożywiania o kwotę 2 000 zł.

dz.854 - na wkład własny w zakresie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów przeznacza się kwotę 12 500 zł.

dz. 900 - o kwotę 30 000 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Żerczyckiej od Nurca-Stacji do Żerczyc oraz wprowadza się nowe zadanie pn. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nurzec-Stacja, na które przeznacza się w 2016r. kwotę 5 000 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/71/2016
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 11 marca 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł

środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Tymiance

40 000

40 000

40 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

2.

600

60016

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projek- towej na przebudowę ulic Wąskiej, Polnej i dokończenie ulicy Piaskowej

50 000

50 000

50 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

3.

600

60016

Budowa, rozbudowa i przebudowa ciągu ulic Okrężnej i Świerczewskiego w miejscowości Nurzec-Stacja wraz z infrastrukturą towarzyszącą

891 081

813 500

233 500

580 0001

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

4.

600

60016

Rozbudowa i przebudowa ulicy Drzewnej, Pawlonki, Akacjowej i Poniatowskiego w Nurcu-Stacji wraz z infrastrukturą techniczną

20 000

20 000

20 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

5.

700

70005

Nabycie na własność części nieruchomości zajętej pod hydrofornią w Tymiance

10 000

10 000

10 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

6.

700

70005

Przebudowa i remont budynku dworca kolejowego wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę

24 744

5 000

5 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

7.

801

80104

Zakup obieraczki do Przedszkola

5 500

5 500

5 500

Zespół Szkolno-Przedszkolny

8.

801

80104

Zakup zmywarki do Przedszkola

5 500

5 500

5 500

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji

9.

900

90015

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Żerczyckiej od Nurca-Stacji do Żerczyc

60 000

60 000

60 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

10.

900

90015

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nurzec-Stacja

5 000

5 000

5 000

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

11.

900

90095

Budowa konstrukcji budynku gospodarczego na działce gminnej nr 265 we wsi Grabarka

7 139

7 139

7 139

Urząd Gminy Nurzec-Stacja ( F-sz sołecki )

12.

921

92109

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Borysowszczyzna - zakup materiałów budowlanych

-realizacja od 2012r.

40 334

21 5902)

21 590

Urząd Gminy Nurzec-Stacja (F-sz sołecki- 7 907,04 zł)

13.

921

92109

Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Werpolu wraz z opracowaniem dokumentacji

8 649

8 649

8 649

Urząd Gminy Nurzec-Stacja ( F-sz sołecki)

Ogółem

1 167 947

1 051 878

471 878

580 000

X

1) - kwota 400 000 zł będzie pochodziła ze środków wieloletniego programu pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019;

kwota 180 000 zł będzie pochodziła z dotacji z Powiatu Siemiatyckiego

2) - kwota 5 770 zł została wprowadzona zarządzeniem Nr 69/2016 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29.02.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/71/2016
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 11 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2016 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

867 375

1.

Kredyty

§ 952

0

2.

Pożyczki

§ 952

0

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

867 375

Rozchody ogółem:

600 000

1.

Spłaty kredytów

§ 992

550 000

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

50 000

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0

5.

Lokaty

§ 994

0

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama