Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/70/16 Rady Gminy Giby

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gibach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2015 roku, poz. 1515, 1890) oraz art. 5, ust. 2, pkt. 1, ust. 5, art. 5c, pkt 1 oraz art. 62 ust. 1, ust. 3 i ust. 5b w związku z art. 58, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156 z 2016 roku, poz. 35, poz. 64) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2016 roku tworzy się Zespół Szkół w Gibach, zwany dalej "Zespołem", w skład którego wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa w Gibach wraz z Oddziałami Przedszkolnymi,

2) Gimnazjum w Gibach im. Ofiar Obławy Augustowskiej.

2. Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Organizację Zespołu określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zespół przejmuje wszelkie należności i zobowiązania, a także mienie połączonych jednostek, które staje się w całości mieniem Zespołu. Pracownicy połączonych jednostek stają się pracownikami Zespołu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Cezary Jan Czarniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/70/16
Rady Gminy Giby
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/70/16 Rady Gminy Giby z dnia 30 marca 2016 roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/70/16
Rady Gminy Giby
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/70/16 Rady Gminy Giby z dnia 30 marca 2016 roku

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe