Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/72/16 Rady Gminy Giby

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit h, art.40 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015r. poz.1515i poz1890) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r. poz. 163, poz.693,poz. 1045, poz. poz. 1310, poz. 1359, poz. 1058, poz. 1607, poz. 1830 ), Rada Gminy Giby uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach , stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/168/14 Rady Gminy Giby z dnia 27 marca 2014r w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gibach (Dz.Urz.Woj. Podl. z dnia 11 kwietnia 2014r poz. 1542) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 3 dodaje się pkt 14 ,15 i 16 w brzmieniu:

ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.z 2014r. poz.1863)";

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r poz. 567)";

ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.z 2016r poz.195)";

2) w § 4 ust.2 dodaje się pkt 19 , 20 i 21 w brzmieniu:

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r poz. 1863)".

Ośrodek realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.z 2014r poz. 567)".

Ośrodek realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz.195)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Jan Czarniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe