Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/76/16 Rady Gminy Jaświły

z dnia 15 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214-217, art. 220 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238), Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, w tym:

1. W planie dochodów budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku ze zmianą wydatków majątkowych wynikających z § 2 uchwały, dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 46.847 zł, pochodzące z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek z lat 2011-2013. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 rok - po zmianach, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 13.558.569,46 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 13.384.347,88 zł

2) dochody majątkowe - 174.221,58 zł

2. Wydatki ogółem - 13.116.345,46 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 12.973.639,46 zł

2) wydatki majątkowe - 142.706,00 zł

3. Nadwyżka budżetu w kwocie 442.224 zł, którą przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Przychody ogółem w kwocie 46.847 zł.

5. Rozchody ogółem w kwocie 489.071 zł, w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu - 332.760,00 zł,

2) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych - 156.311,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/76/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz zmian dochodów na 2016 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/76/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz zmian wydatków na 2016 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/76/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 marca 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku

Nazwa zadania

inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok

rozpoczęcia/

zakończenia

Wartość kosztorysowa

zadania

Dotychczas poniesione

wydatki

do końca 2016r.

Środki

wynikające

z planu

na 2016 r.

ogółem

w tym:

Wydatki planowane do poniesienia

w latach przyszłych

Środki

własne

budżetu

Środki z

fund.

celowych

FOGR

Środki do pozyskania

z UE*

(umowy

o pomocy podpisane)

Inne źródła, kredyty i pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Zakup wału drogowego ze środków funduszu sołeckiego wsi Szaciły

Dz. 600, rozdz. 60016 § 6060

2016

4.000,00

-

4.000,00

4.000,00

2. Zakup używanego autobusu szkolnego

Dz. 801, rozdz. 80113 § 6060

2016

30.000,00

-

30.000,00

30.000,00

3. Utwardzenie placu gminnego we wsi Bobrówka

Dz.700, rozdz. 70005 § 6050

2016

4.500,00

-

4.500,00

4.500,00

4. Zakup działki we wsi Dolistowo Nowe przy oczyszczalni ścieków Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060

2016

20.000,00

-

20.000,00

20.000,00

4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji we wsiach Brzozowa i Mikicin,

Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059

2016

26.000,00

-

26.000,00

26.000,00

5. Opracowanie projektu modernizacji drogi rolniczej dojazdowej nr 928/1 we wsi Zabiele, Dz. 600,rozdz. 60016 § 6050

2016

2.706,00

-

2.706,00

2.706,00

Razem

87.206,00

-

87.206,00

87.206,00

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/76/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 marca 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 rok - po zmianach

Wyszczególnienie

Kwota zł

Wyszczególnienie

Kwota zł

I. PRZYCHODY, w tym:

46.847,00

II. ROZCHODY, w tym:

489.071,00

1) z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

(§ 950)

46.847,00

1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągnię - tych w latach 2011-2013

(§ 992), z tego:

489.071,00

1. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW zaciągniętej w X.2011 r.

32.760,00

2. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu

50.000,00

3. spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok

250.000,00

4. spłata kredytu długotermi-nowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągnię-tych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki

58.784,00

5. spłata kredytu długotermino-wego zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę wcześniej zaciągnię-tych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki

97.527,00

RAZEM

46.847,00

RAZEM

489.071,00

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/76/16
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 marca 2016 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Do załącznika Nr 1

Dokonano zwiększenia dochodów pochodzących z podwyższenia czynszu za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków położonych na terenie gminy, firmie Wodociągi Podlaskie sp. z o.o. w Białymstoku w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 0750 o kwotę 20.000 zł.

Do załącznika Nr 2

Dokonano zmian w planie wydatków na zadania własne gminy, w tym:

- W zakresie wydatków majątkowych:

1. Zwiększono plan wydatków na zakup działki położonej przy oczyszczalni ścieków we wsi Dolistowo Nowe w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6060 w kwocie 20.000 zł.

2. Wprowadzono plan środków w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75405 § 6170 w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP Mońki.

3. W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 § 6060 wprowadzono plan środków na zakup używanego autobusu szkolnego w kwocie 30.000 zł oraz zrezygnowano z wymiany blach poszycia autobusu szkolnego na kwotę 50.000 zł.

- W zakresie wydatków bieżących:

1. Wprowadzono plan wydatków w dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na prace związane z przystąpieniem do opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły.

2. Wprowadzono plan wydatków w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2910 w kwocie 1.847 zł w związku z koniecznością zwrotu dotacji celowej za rok ubiegły przekazanej gminie w nadmiernej wysokości.

3. Zmniejszono plan środków w dz. 757 - Różne rozliczenia, rozdz. 75702 § 8110 - odsetki od kredytów i pożyczek gminy o kwotę 20.000 zł w związku z niższym oprocentowaniem, wcześniejszą spłatą kredytu do BGK oraz rezygnacją z zaciągania kredytu w roku bieżącym w uchwale Rady Gminy Jaświły w sprawie zmian w budżecie na rok bieżący, podjętą 28.01.2016 r.

Zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 66.847 zł oraz dochodów o 20.000 zł. Planowana nadwyżka, którą w całości przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, uległa obniżeniu o 46.847 zł i wyniesie 442.224 zł. Kwota rozchodów na spłatę w/w zobowiązań nie uległa zmianie i wynosi 489.071 zł, wobec czego brakujące środki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 46.847 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe