Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 15 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zm.poz.1045, poz. 1890 ) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1 ( stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały )

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 226 981 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2 ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały )

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 226 981 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 20 336 336 zł z tego:

- dochody bieżące 16 991 278 zł

- dochody majątkowe 3 345 058 zł

2) Plan wydatków ogółem 19 568 656 zł z tego:

- na wydatki bieżące 14 556 675 zł

- na wydatki majątkowe 5 011 981 zł

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 767 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie- 680 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie- 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 767 680 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 500 000 zł, W tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 500 000 zł,

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały ( traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/81/2016 z dnia 09 lutego 2016 roku )

§ 6a. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6b. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Tabela Nr 1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/88/2016
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 marca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

0,00

809 558,00

809 558,00

60016

Drogi publiczne gminne

0,00

809 558,00

809 558,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0,00

804 558,00

804 558,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

5 000,00

5 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 668 191,00

417 423,00

6 085 614,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 911 921,00

365 573,00

3 277 494,00

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

2 678 165,00

365 573,00

3 043 738,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 384 551,00

51 850,00

1 436 401,00

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

683 368,00

23 248,00

706 616,00

0320

Wpływy z podatku rolnego

514 900,00

26 744,00

541 644,00

0330

Wpływy z podatku leśnego

20 183,00

1 858,00

22 041,00

Razem:

14 907 024,00

1 226 981,00

16 134 005,00

Dochody bieżące: 16 991 278 zł, w tym środki z UE ( art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ): 0 zł

Dochody majątkowe: 3 345 058 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 2 960 058 zł

Dochody ze sprzedaży majątku : 385 000 zł

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 0 zł

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Tabela Nr 2 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/88/2016
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 965 087,00

1 226 981,00

3 192 068,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 965 087,00

1 226 981,00

3 192 068,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

804 558,00

804 558,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

417 423,00

417 423,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

5 000,00

5 000,00

Razem:

14 139 344,00

1 226 981,00

15 366 325,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 19 568 656 zł, z tego:

I. wydatki bieżące 14 556 675 zł, w tym:

· Własne 10 354 344 zł

· Zlecone 4 202 331 zł

· Wydatki związane z realizacją zadań wyk.

na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych, 8 590 610 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 121 426 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań

Statutowych 3 469 184 zł

2. dotacje na zadania bieżące 1 103 840 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 712 225 zł

4. wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją

zadań jst 0 zł

5. wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez jst,

przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0 zł

6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 150 000 zł

II. majątkowe w wysokości 5 011 981 zł,

· Własne 5 011 981 zł

· Zlecone 0

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 011 981 zł

- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 751 981 zł

2. zakup i objęcie akcji i udziałów 0

3. wniesienie wkładów do spółekprawa handlowego 0

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/88/2016
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 marca 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2016

Lp.

Dział

Rozdz.

Paragraf

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok

budżetowy

2016

1

2

3

4

5

6

Zadania noworozpoczynane

2

600

60016

6050

Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Szypliszki

900 000

3

700

70005

6050

Modernizacja budynków gminnych

35 000

4

801

80113

6060

Zakup samochodu do dowożenia uczniów

320 000

5

801

80195

6057,

6059

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kaletniku

2 530 000

6

600

60016

6057,

6059

Przebudowa drogi gminnej nr 101613B Przejma Wysoka - Wygorzel - Krzywólka Etap II na odcinku od drogi powiatowej nr 1138B w Przejmie Wysokiej do Wygorzela *

469 419

7

600

60016

6057,

6059

Przebudowa dróg gminnych nr 101627B na odcinku Jeziorki - Kociołki od drogi krajowej nr 8 do drogi gminnej 101612B *

427 452

8

600

60016

6057,

6059

Przebudowa drogi gminnej nr 101612B na odcinku Białobłota - Postawelek od drogi wojewódzkiej nr 651 do miejscowości Postawelek *

325 110

Ogółem:

5 006 981

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/88/2016
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 marca 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2016

Lp.

Projekt

Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)

Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)

w tym:

Środki
z budżetu krajowego

Środki
z budżetu UE

1

2

3

4

5

6

7

WYDATKI MAJĄTKOWE:

1

Nazwa projektu

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KALETNIKU

Program:

Transgraniczna sieć sportów zielonych

Oś priorytetowa

Rozwój transgranicznej infrastruktury sportowej

Działanie:

Transgraniczna sieć zarządzania sportem zrównoważonym

Razem wydatki :

801.80195

2 530 000

379 500

2 150 500

Z tego: 2016 r

2 530 000

379 500

2 150 500

2

Nazwa projektu

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101613B PRZEJMA WYSOKA - WYGORZEL - KRZYWÓLKA ETAP II NA ODCINKU OD DROGI POWIATOWEJ NR 1138B W PRZEJMIE WYSOKIEJ DO WYGORZELA *

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie:

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie:

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu: budowy lub modernizacji dróg lokalnych

Razem wydatki :

600.60016

469 419

170 728

298 691

Z tego: 2016 r

469 419

170 728

298 691

3

Nazwa projektu

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 101627B NA ODCINKU JEZIORKI-KOCIOŁKI OD DROGI KRAJOWEJ NR 8 DO DROGI GMINNEJ 101612B *

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie:

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie:

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu: budowy lub modernizacji dróg lokalnych

Razem wydatki :

600.60016

427 452

128 452

299 000

Z tego: 2016 r

427 452

128 452

299 000

4

Nazwa projektu

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101612B NA ODCINKU BIAŁOBŁOTA -POSTAWELEK OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 651 DO MIEJSCOWOŚCI POSTAWELEK *

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie:

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie:

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu: budowy lub modernizacji dróg lokalnych

Razem wydatki :

600.60016

325 110

118 243

206 867

Z tego: 2016 r

325 110

118 243

206 867

RAZEM ROK 2016

3 751 981

796 923

2 955 058

Z tego: bieżące

0

0

0

majątkowe

3 751 981

796 923

2 955 058

* zad. planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/88/2016
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 marca 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota dotacji ( w zł )

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa Jednostki

600

60016

6300

Gmina Puńsk

5 000

921

92109

2480

Świetlica Gminna w Szypliszkach

180 000

-

-

921

92116

2480

Biblioteka Publiczna w Słobódce

150 000

-

-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

010

01009

2360

Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

-

-

10 000

801

80101

2590

Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejłach

(Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół "Edukacja Razem" z siedzibą w Żubrynie)

327 760

-

-

801

80101

2590

Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół "Edukacja Razem" z siedzibą w Żubrynie)

346 368

801

80103

2590

Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Becejłach

(Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół "Edukacja Razem" z siedzibą w Żubrynie )

33 280

801

80103

2590

Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół "Edukacja Razem" z siedzibą w Żubrynie )

46 592

801

80106

2590

Dotacja na utrzymanie zespołu wychowania przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół "Edukacja Razem" z siedzibą w Żubrynie )

9 840

Razem:

1 093 840

0

15 000

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/88/2016
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 marca 2016 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2016 rok:

Na podstawie analizy aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych, mając na względzie realizację zadań służących potrzebom mieszkańców oraz rozwojowi gminy.

Wprowadza się do budżetu gminy nowe projekty planowane do realizacji w roku 2016, współfinansowane środkami Unii Europejskiej :

- Przebudowa drogi gminnej nr 101613B Przejma Wysoka - Wygorzel - Krzywólka Etap II na odcinku od drogi powiatowej nr 1138B w Przejmie Wysokiej do Wygorzela

- Przebudowa dróg gminnych nr 101627B na odcinku Jeziorki - Kociołki od drogi krajowej nr 8 do drogi gminnej 101612B

- Przebudowa drogi gminnej nr 101612B na odcinku Białobłota - Postawelek od drogi wojewódzkiej nr 651 do miejscowości Postawelek.

Wprowadza się do budżetu po stronie wydatków dotację celową dla Gminy Puńsk ( 5 000 złotych ) oraz po stronie dochodów dotację celową od Gminy Puńsk ( 5 000 złotych ), w ramach współpracy w celu przebudowy dróg gminnych dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców obu gmin poprzez odciążenie drogi wojewódzkiej.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe