Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 10.2016 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830) oraz Uchwały Nr XII/68/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2016 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, ( stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10 296 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10 296 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów ogółem 19 109 355 zł z tego:

- dochody bieżące16 573 855 zł

- dochody majątkowe 2 535 500 zł Plan wydatków ogółem 18 341 675 zł z tego:

- na wydatki bieżące 14 556 675 zł

- na wydatki majątkowe 3 785 000 zł

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 767 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie-680 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie-87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 767 680 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 1 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10.2016
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 29 lutego 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

835,00

10 296,00

11 131,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

10 296,00

10 296,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

10 296,00

10 296,00

Razem:

4 192 035,00

10 296,00

4 202 331,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 2 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10.2016
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 29 lutego 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

835,00

10 296,00

11 131,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

10 296,00

10 296,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

4 720,00

4 720,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

634,00

634,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

82,00

82,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

3 710,00

3 710,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 000,00

1 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

150,00

150,00

Razem:

4 192 035,00

10 296,00

4 202 331,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10.2016
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 29 lutego 2016 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr DSW-580-1-6/16 przesłanego przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach wprowadza się do budżetu dotację celową na realizację zadań zleconych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu RP, zarządzonymi na dzień 6 marca 2016 roku.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe