Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/123/16 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 21 kwietnia 2016r.

w sprawie przeznaczenia w budżecie Gminy Michałowo środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.191 z póżn.zm.) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Michałowo przeznaczy corocznie w budżecie środki finansowe w wysokości 0,3% środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 2. Przyjmuje się "Regulamin Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowo", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Michałowo.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIV/111/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie planowania w budżecie Gminy Michałowo środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowo, a także przyjęcie Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowo (Dz. U. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 668).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


mgr Irena Suprun


Załącznik do Uchwały Nr XVII/123/16
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

R E G U L A M I N

Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowo

Regulamin opracowano na podstawie art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

§ 1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń funduszu zdrowotnego są nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce w wymiarze co najmniej 1 etatu korzystający z opieki zdrowotnej oraz nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne bez względu na datę przejścia na to świadczenie.

2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielom w związku z:

1) ponoszeniem kosztów związanych z przewlekłą lub ciężką chorobą;

2) długotrwałym korzystaniem z pomocy lekarza - specjalisty;

3) ponoszeniem kosztów leczenia sanatoryjnego;

4) ponoszeniem kosztów protetyki, sprzętu rehabilitacyjnego, niezbędnej aparatury
medycznej.

§ 2. 1. Pomoc zdrowotna może być przydzielona w formie :

1) bezzwrotnej zapomogi pieniężne,

2) częściowego zwrotu kosztów protetyki, sprzętu rehabilitacyjnego, koniecznej aparatury medycznej.

2. Wysokość świadczenia przyznawanego w ramach pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:

1) wysokości ponoszonych przez nauczyciela kosztów związanych z chorobą,

2) sytuacji losowej wywołanej chorobą,

3) dochodu na jednego członka rodziny.

§ 3. 1. Pomoc zdrowotną przyznaje Burmistrz na wniosek nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej.

2. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku kalendarzowym, w drugim i czwartym kwartale. Wnioski złożone do dnia 31 marca rozpatrywane są w drugim kwartale a wnioski złożone do dnia 30 września w czwartym kwartale danego roku.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, załącza się :

1) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie związane z przewlekłą lub ciężką chorobą, leczenie specjalistyczne, konieczność stosowania protez, sprzętu rehabilitacyjnego, aparatury medycznej,

2) udokumentowany wydatek związany z leczeniem lub zakupem protez, sprzętu rehabilitacyjnego, aparatury medycznej.

3) oświadczenie o dochodach, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy zdrowotnej.

§ 4. 1. W terminie 7 dni od podjęcia decyzji w sprawie udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Burmistrz informuje na piśmie wnioskodawców o wysokości przyznanego świadczenia lub o odmowie przyznania świadczenia.

2. Wysokość wszystkich przyznanych w danym roku świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej nie może przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na pomoc zdrowotną w danym roku.

3. Wysokość świadczeń, o których mowa w § 2 uzależniona jest od wysokości środków finansowanych zaplanowanych na pomoc zdrowotną w danym roku. Jeżeli suma kwot wnioskowanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli jest wyższa od ogólnej kwoty środków finansowanych zaplanowanych na pomoc zdrowotną, wysokość poszczególnych świadczeń zmniejsza się w odpowiedniej proporcji w stosunku do kwot wnioskowanych przez nauczycieli.

4. Wypłaty świadczenia, o których mowa w § 2 dokonuje szkoła lub placówka oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony lub objęty pomocą zdrowotną.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 Uchwały

Nr XVII/123/16 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 21 kwietnia 2016r

W N I O S E K
o przyznanie zasiłku w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli

…………………………………………..

imię i nazwisko

…………………………………………..

adres zamieszkania

…………………………………………..

miejsce pracy, emeryt, rencista*

Burmistrz Michałowa

Proszę o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie zasiłku pieniężnego , z powodu:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam następujące załączniki:

1) ………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………………………………………

4) …………………………………………………………………………………………….

Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy.

....................................................................

(data i czytelny podpis wnioskodawcy) ___________________________________________________________________________

Decyzja o przyznaniu świadczenia:

Przyznano zasiłek pieniężny w kwocie…………………………………………………………

(słownie zł) ……………………………………………………………………………………..

....................................................................

(data i podpis Burmistrza)


Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 Uchwały

Nr XVII/123/16 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 21 kwietnia 2016r

OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

1. .......................................................................................................

2. .......................................................................................................

3. .......................................................................................................

4 ..........................................................................................................

Za członków rodziny uważa się wnioskodawcę, współmałżonka oraz dzieci (w wieku do 18 lat lub do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat) wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe.

Oświadczam, że dochody moje i wymienionych kolejno członków gospodarstwa domowego składają się z:

L.p.

Miejsce pracy lub nauki

Źródło dochodu

Dochód netto

1

2

3

4

Należy podać wszystkie dochody ( w tym np. alimenty, dochody ze środków U.E. po odliczeniu kosztów uzyskania, inne dochody nieopodatkowane w Polsce, itd. ) wszystkich członków rodziny;

Oświadczenie o wysokości dochodów netto na jednego członka rodziny

......................................................................................................................................... zł

Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna za wpisanie danych nieprawdziwych.

............................................................................

(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe