Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/151/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 kwietnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/116/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 4591) Załącznik nr 1 "DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY" oraz Załącznik nr 4 "INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO" otrzymują brzmienie określone w Załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Igor Łukaszuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/151/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/151/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe